Matrícula Batxillerat alumnes nous curs 2021-2022

 

La matrícula s’ha de fer presencialment al centre amb cita prèvia,no s’atendrà a cap família sense cita prèvia. Email per demanar cita prèvia: citaprevia@inscanmas.cat

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA I QUE S’HA DE PORTAR EL DIA QUE AGAFEU CITA PRÈVIA:

 • Document 1 Full dades personals 2021-2022
 • Document 2 Pagament Material 2021-2022 alumnes Batxillerat
 • Document 3 Pagament AMPA 2021-2022
 • Document 4 Carta Compromís curs 2021-2022
 • Document 5 Autorització desplaçament curs 2021-2022
 • Document 6 Autorització imatge curs 2021-2022
 • Original i Fotocòpia del resguard del títol d’ESO
 • Original i fotocòpia del llibre de vacunes o un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no ha estat vacunat o vacunada per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de l’alumne/a i del pare, mare/ o tutors legals.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o partida de naixement.
 • 1 Foto tipus carnet de l’alumne/a.
 • En el cas de famílies separades heu d’aportar original i fotocòpia de la sentència o conveni de separació.

Si teniu qualsevol dubte referent a la matrícula podeu trucar al mòbil del centre: 602 35 44 63 en horari de 9:30h a 12:30h els dies laborables.