Preinscripcions i matrícula CFGM SMX

La formació professional dual és una modalitat de l’FP en què l’estudiant també esdevé aprenent, de manera que combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat en una empresa. Durant l’estada formativa l’alumne porta a terme tasques acordades entre l’empresa i el centre educatiu.

Informació general

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Presentació sol·licituds

http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-grau-mitja?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1     (disponible quan comenci el termini).

El codi del nostre centre és 08064003

Existeixen dues possibilitats,

 1. Fer la sol·licitud electrònica:
  1. Ves a l’apartat Preinscripció del web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i escull el formulari en format electrònic. Per fer-ho necessitaràs una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil.
  2. Introdueix el número identificador de l’alumne, el RALC.
  3. Obre el formulari de preinscripció i omple totes les dades personals que se’t demanin.
  4. Indica el codi dels cicles als quals voleu accedir. Trobareu els codis a la pestanya Descripció de cada estudi.
  5. Indica el llistat ordenat de centres, cicles o torns als quals t’agradaria accedir ordenats per ordre de preferència.
  6. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si té alguna necessitat educativa específica…).
  7. Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada que es requereixi.
  8. Envia la sol·licitud de preinscripció.

2. Fer la sol·licitud en suport informàtic,

  1. Ves a l’apartat Preinscripció del web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i escull el formulari en suport informàtic.
  2. Obre el formulari de preinscripció i omple totes les dades personals que se’t demanin.
  3. Indica el codi dels cicles als quals voleu accedir. Trobareu els codis a la pestanya Descripció de cada estudi.
  4. Indica el llistat ordenat de centres, cicles o torns als quals t’agradaria accedir ordenats per ordre de preferència.
  5. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si té alguna necessitat educativa específica…).
  6. Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada que es requereixi.
  7. Envia la sol·licitud de preinscripció.

Un cop enviada la sol·licitud de preinscripció rebràs un resguard per correu electrònic. No cal que presentis físicament la preinscripció al centre. Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.

Un cop enviades les dades es pot obtenir el comprovant de presentació de la sol·licitud; en aquest resguard hi consta si encara falta alguna documentació que cal presentar (s’aconsella guardar-ne una còpia).

Un cop enviada la sol·licitud sigui electrònica o en suport informàtic, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es podran modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments i centres sol·licitats, si és necessari. En aquest cas les dades vàlides seran les de la darrera modificació. Un cop modificades les dades i enviades, caldrà imprimir el resguard.

Calendari

 • Difusió de l’oferta: 7 de maig
 • Període de presentació de sol·licituds (electrònica o suport informàtica): De l’11 al 17 de maig
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb puntuació provisional: 8 de juny. Informa si cal presentar documentació per no haver-se pogut creuar dades (període de reclamació)
 • Termini per presentar reclamacions: del 9 al 15 de juny.
 • Publicació de les llistes amb la puntuació definitiva: 18 de juny.
 • Publicació llistes ordenades: 23 de juny.
 • Publicació oferta final: 7 de juliol
 • Publicació de les llistes d’alumnat admès: 9 de juliol
 • Període de matriculació ordinària : de l’12 al 16 de juliol
 • Publicació amb places vacants 2a fase d’admissió: 1 de setembre
 • Ampliació de sol·licituds 2a fase d’admissió de participants en la preinscripció al mig sense plaça : de l’1 al 3 de setembre
 • Publicació de les llistes d’alumnat admès: 6 de setembre
 • Període de matrícula 2a fase: del 7 al 10 setembre

Documentació

No s’ha de presentar cap paper al centre durant la preinscripció. Cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Criteri de prioritat per a l’assignació de les places

Les sol·licituds s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles (estudis o curs que permeten l’accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d’accés.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades al calendari (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

Cal presentar :

 • El Número d’afiliació a la Seguretat Social (NUSS) (si el tenen)
 • La documentació que acredita el compliment dels requisits d’accés.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen. Si l’alumne és menor original i fotocòpia del llibre de família i Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet).
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)
 • Certificat número identificador de l’alumne/a del Registre d’alumnes
 • Per 2n. curs: Últim butlletí de notes de 1r curs.

Assignació de places

Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o de la prova que permeten l’accés al cicle:

 • VIA 1: 60% de les places: via ESO o estudis equivalents
 • VIA 2: 20% de les places: via PQPI i Formació professional bàsica
 • VIA 3: 20% de les places: via Prova d’accés, Curs d’Accés a Grau mitjà o altres titulacions

Més informació: Web del Departament d’Educació : https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè s’adoptin les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui.