PROJECTE PASSAREL·LES

DEFINICIÓ

El projecte singular “Passarel·les” és un programa de diversificació curricular comú entre:

• L’INS Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar
• L’Ajuntament de Canet de Mar.
• El Departament d’Educació.

És un programa educatiu de formació integrada entre l’Institut i el municipi, en aquest sentit pretén formar itineraris individualitzats o passarel·les entre el món acadèmic i el món laboral. El nombre d’alumnes que hi participen és, aproximadament, de 10 a 12.

 

COL·LECTIU META

• Alumnat amb risc de fracàs escolar i en edat d’escolarització obligatòria 15-16 anys que precisa d’una oferta educativa alternativa.
• Els candidats entren al projecte a tercer o a quart de la ESO. I, per tant, poden cursar-hi dos cursos acadèmics (tercer i quart de la ESO).
• Presenten mancances escolars, rebutgen el sistema escolar.
• Desmotivació, baixa autoestima, baix ritme d’aprenentatge.
• Pràcticament cap orientació laboral o acadèmica.
• Amb tendència a l’absentisme.
• Alumnes en perill de risc social, sense cap perspectiva de futur.
• Generalment, amb famílies problemàtiques.

 

OBJECTIUS

• Augment del rendiment escolar
• Millora del desenvolupament personal (incidint en la motivació i consegüentment, en la millora de l’autoestima)
• Prevenció de riscos socials (inadaptació i marginació social)
• Adquisició d’habilitats socials
Assoliment de les competències bàsiques
• Integració social
• Promoció professional
• Complementar la tasca educativa
• Prevenir i resoldre casos d’absentisme escolar
• Prevenir casos de conflictes escolars
Facilitar l’acreditació del Graduat en Educació Secundària Obligatòria

 

CONCRECIÓ

Distribució i organització de l’alumnat del projecte:

1/3 Horari (fora de l’Institut amb el centre col·laborador): 2 matins (10 hores)
Formació centres de treball dels següents sectors d’activitat:
• Administració
• Turisme
• Automoció
• Comerç
• Fusteria
• Servei a les persones.

2/3 Horari (a l’Institut): 20 hores

Pràcticament, 2/3 del seu horari en grups reduïts, excepte algunes matèries optatives.

 

AGENTS IMPLICATS

Tasques de la direcció i coordinació del projecte:

• Seguiment, control i valoració de l’alumne/a en les estades al centre col·laborador i el propi centre educatiu. Feines de tutor.
• Coordinació amb l’equip docent, l’EAP i el Dep. d’Orientació.
• Coordinació amb les famílies.
• Professorat de les matèries instrumentals
• Redacció de la memòria del projecte

Ajuntament

• Tècnics de l’Ajuntament i l’educador/a social de Canet de Mar
• EAP de zona- Alt Maresme-
• Inspector

 

AVALUACIÓ

En sentit general:

• Els hàbits, les actituds i les normes. La implicació de l’alumne i el seu compromís de treball
• Les competències bàsiques

Concretant…:

• A l’Institut: l’atenció, la concentració, el comportament, la iniciativa, la puntualitat, la relació amb els altres.

L’avaluació de les matèries instrumentals la realitza la coordinadora i també es té en compte la informació que pugui aportar el professorat titular.

L’avaluació de les matèries comunes la realitza el professorat responsable de la matèria.

• En les estades a les empreses: la puntualitat, la correcció en el tracte amb els altres, la responsabilitat, l’ordre, el coneixement del món laboral, la dinàmica en la feina, la iniciativa, la constància.

L’avaluació de l’estada a les empreses la farà el tutor de l’empresa diàriament a través del “quadern d’estada formativa”.

L’educador social i els tècnics dels ajuntaments realitzen el control i el seguiment de l’estada.

L’avaluació global la farà la junta d’avaluació formada pel professorat implicat, l’educador social i la coordinadora del projecte.