Estada a l’empresa

Estada a l’Empresa és una matèria optativa que té com a objectiu fer conèixer a l’alumnat la realitat del món laboral. Consisteix bàsicament en un període de permanència i activitat de l’alumnat en una empresa.

Té una funció bàsicament orientadora, no s’ha de confondre amb unes pràctiques laborals o amb el l’aprenentatge d’un ofici.

L’alumnat interessat a realitzar aquesta matèria haurà de cursar, prèviament a la formació en l’empresa, una formació teòrica de 30 hores en el propi centre, que el situï dins del funcionament de l’empresa, així com de l’entorn laboral on es desenvoluparà l’estada. Aquest període es realitza un dia a la tarda de 16 a 18 hores, des de l’inici de curs fins al començament de les vacances de Nadal.

Posteriorment es faran les 70 hores de permanència a l’empresa.

La permanència a l’empresa es pot fer:

  • Durant el període lectiu del curs: fins a quatre hores diàries, fora de les hores lectives, sense ultrapassar les vint hores setmanals.
  • Intensiva, durant el període no lectiu del curs: fins a set hores diàries, sense ultrapassar les trenta-cinc hores setmanals.

Aquestes 70 hores es podrien convalidar si algú demostra, a través del seu expedient de vida laboral emès per la Seguretat Social, un mínim de 280 hores treballades.

El total de la matèria és de 100 hores.

 

Quines són les empreses?

S’ofereix als alumnes una sèrie d’empreses de Canet de Mar, de diferents sectors i activitats. L’alumnat pot triar entre aquestes empreses, o bé es pot estudiar el cas d’una nova empresa que sigui proporcionada pel propi alumne.

L’alumnat no rep cap mena de retribució econòmica, però està cobert per una assegurança a través d’un conveni de pràctiques.

En el supòsit que el número de sol·licituds sigui excessiu, tindrà preferència d’inscripció l’alumnat amb més nota d’expedient.

 

Activitats possibles a les empreses:

  • Participació en tasques senzilles com ara: treballs administratius, informàtics, d’arxiu, de manteniment d’eines i equips, d’inventari, classificació de components, presa de mostres per a laboratoris, reculls de premsa, petites reparacions i, en general, totes aquelles en què pugui participar i per les quals no es necessitin uns coneixements tècnics especials i no comportin riscos per a la seva seguretat i salut.
  • Contacte amb els departaments o seccions de l’empresa, tot valorant les diferències i finalitats, que l’ajudin a comprendre el funcionament de l’empresa.
  • Entrevistar-se amb els professionals que li puguin oferir informació sobre aquells aspectes en què estigui interessat per tal d’ajudar-lo en l’orientació del seu futur.
  • Observació de les activitats realitzades en els diferents llocs de treball.
  • Assistència a juntes, reunions, entrevistes, temps de descans durant el treball, etc., en què els professionals s’interrelacionen per tal de poder observar sense interferir en la normal activitat de l’empresa.
  • Assistència a visites, entrevistes o altres activitats que es duguin a terme en empreses que tenen tracte directe amb el públic.
  • Participació en les visites tècniques que es facin a altres empreses o a altres llocs de treball de la pròpia empresa.

 

Avaluació respecte al currículum:

Amb la nota de la matèria d’Estada a l’Empresa l’alumnat pot triar entre aquestes dues opcions:

Opció 1: convalidar la matèria per una matèria de modalitat de 2n de batxillerat i, preferiblement, que no ponderi a la selectivitat. No es pot convalidar cap matèria comuna ni la comuna d’opció. La convalidació serà possible sempre i quan la ràtio de la matèria corresponent no sigui inferior a 10 alumnes matriculats.

Opció 2: contemplar-la com una matèria més i fer mitjana per calcular la nota final de 1r de batxillerat.