Seminari de Biologia i Geologia

Professorat del departament/seminari de:

Nom del professor/a (Cap de departament/seminari): Laia Antonio

Nom de tot el professorat: Laia Antonio, Quico Juan, Tere Carreté, MªJosé Sellés, Núria Cardona

Nivell Professorat
1r ESO Quico Juan, Tere Carreté, MªJosé Sellés
2n ESO  
3r ESO Laia Antonio, Sara Hernàndez, MªJosé Sellés
4t ESO Quico Juan, Sara Hernàndez
1r BAT (Tecnològic) Laia Antonio, MªJosé Sellés
1r BAT(Humanístic) MªJosé Sellés,
2n BAT (Tecnològic) Laia Antonio,
2n BAT(Humanístic)  

Els llibres que utilitzem al departament són:

Matèria Editorial Nom ISBN
1r ESO Cruilla Biologia i Geologia 1 ESO 978-84-661-3846-8
2n ESO      
3r ESO Cruilla Biologia i Geologia 3r ESO 978-846-61-3847-5
4t ESO Cruilla Biologia i Geologia 4t ESO 978-84-661-4064-5
1r BAT (Tecnològic) Santillana Biologia 1Batxillerat 978-84-913-0273-5
1r BAT(Humanístic) Santillana Ciències del Món Contemporani (Cultura científica) 978-84-904-7907-0
2n BAT (Tecnològic) Santillana

 

Biologia 2 Batxillerat 978-84-913-0276-6

 

2n BAT(Humanístic)      

Enllaços d’interès:

Lectures recomanades/obligatòries:

Visita pares

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
  8.30 – 9.25          
  9.25 – 10.20   Tere      
Esbarjo          
10.35 – 11.30     Núria   Laia
11.30 – 12.25          
Esbarjo          
12.45-13.10   Sara      
13.10 – 14.05          
14.05 – 15.00     MªJosé Quico  

Criteris d’avaluació ESO/BAT: 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r ESO 

Avaluació ordinària

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents unitats didàctiques, segons els següents percentatges:

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

▪       Proves escrites

▪       Mapa conceptual

50%

▪       40%

▪       10%

Competències metodològiques:

▪       Treball cooperatiu a classe/laboratori

▪       Llibreta/dossier (realització dels exercicis, pulcritud en la feina, correcció ortogràfica i d’expressió)

30%

 

▪       20%

▪       10%

 

Competències personals:

▪       Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i l’entorn.

▪       Compliment de les normes de convivència i dels deures dels alumnes contemplats en el RRI del nostre centre (Amonestacions i puntualitat)

▪       Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular

▪       Cada 5 retards restarà un punt de les competències personals.

20%

 

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar per escrit a l’agenda o certificat mèdic la seva absència al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

Per poder aprovar l’assignatura és indispensable entregar totes les pràctiques de laboratori.

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitja aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres.

Per poder fer la mitja cal una nota mínima de 3.

Avaluació extraordinària (setembre)

L’alumne/a que no hagi superat la matèria haurà de:

 • Fer una prova escrita de la matèria pendent 60%
 • Lliurar les activitats proposades per l’estiu 40%

Per superar el curs, la nota haurà de ser igual o superior a 5. En aquest cas 5 serà la nota del curs.

Deures d’estiu

Els alumnes que hagin superat la matèria al juny i que presentin els deures d’estiu a l’inici de curs, els comptarà un 10% a la nota del primer trimestre de  2n d’ESO de Física i Química.

Avaluació extraordinària de matèria pendent d’altres cursos

Els alumnes que cursin 2n d’ESO amb la Biologia i Geologia de primer suspesa tindran la possibilitat de recuperar la matèria durant el curs, en el moment que estableixi direcció, presentant un dossier que se’ls lliurarà amb suficient temps. 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r ESO

Avaluació ordinària

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents unitats didàctiques, segons els següents percentatges:

Grups classe: A, B, C i D

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

 • Proves escrites
 • Mapa conceptual
60%

 • 50%
 • 10%
Competències metodològiques:

 • Deures a casa
 • Llibreta de classe/Treball cooperatiu (realització dels exercicis, pulcritud en la feina, correcció ortogràfica i d’expressió)
 • Dossier de pràctiques de laboratori
30%

 • 5%
 • 15%

 

 • 10%

 

Competències personals:

 • Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i el entorn.
 • Compliment de les normes de convivència i dels deures dels alumnes contemplats en el RRI del nostre centre (Amonestacions i puntualitat)
 • Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular
 • Cada 5 retards comportarà descomptar 1 punt de les competències personals.
10%

 

Per poder fer la mitja aritmètica cal una nota mínima de 3’5 a les proves escrites.

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar per escrit a l’agenda o portant un certificat mèdic, la seva absència al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitja aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres. Es mantindran les notes dels trimestres aprovats.

Avaluació extraordinària (setembre)

L’alumne/a que no hagi superat la matèria haurà de:

 • Fer una prova escrita de la matèria pendent 60%
 • Lliurar les activitats proposades per l’estiu 40%

Per superar el curs, la nota haurà de ser igual o superior a 5. En aquest cas 5 serà la nota del curs.

Deures d’estiu

Els alumnes que hagin superat la matèria al juny i que a 4rt d’ESO vulguin cursar la matèria optativa  de Biologia i Geologia se’ls lliurarà un dossier (el podran descarregar a la web de l’institut) que si l’entreguen ben fet  a l’inici de curs, els comptarà un 10% a la nota del primer trimestre de  4rt d’ESO. 

Avaluació extraordinària de matèria pendent d’altres cursos

Els alumnes que cursin 3r d’ESO amb la matèria del departament de Ciències (Física i química i/o Biologia i geologia) de cursos anteriors suspesa, tindran la possibilitat de recuperar la matèria durant el curs, en el moment que estableixi direcció presentant un  dossier que se’ls lliurarà amb suficient temps.

Si tot i així no es supera la matèria s’haurà de presentar a la convocatòria de juny i/o setembre.

Matèria Optativa 3r ESO: A little bit about biology

La nota final de la matèria optativa s’obté segons els següents percentatges:

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

▪      Proves escrites

35%

▪     35%

Competències metodològiques:

▪      Treball al laboratori

▪      Presentació del dossier, treballs i fitxes (indispensable per aprovar la materia)

 

50%

▪     15%

▪     35%

Competències personals:

▪      Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i l’entorn.

▪      Compliment de les normes de convivència i dels deures dels alumnes contemplats en el RRI del nostre centre.

▪      Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular

▪      Cada 5 retards restarà un punt de les competències personals.

15%

▪     5%

▪     5%

 

▪     5%

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar per escrit a l’agenda o certificat mèdic la seva absència al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESO 

Avaluació ordinària

Nota trimestral

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents unitats didàctiques, segons els següents percentatges:

Grup Quico

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

▪       Proves escrites (60%)

▪       Prova de Competències Bàsiques: Competència Cientificotecnològica (10%)

70%

 

Competències metodològiques:

▪       Deures a casa

▪       Treball a classe/laboratori

▪       Llibreta/dossier (realització dels exercicis, pulcritud en la feina, correcció ortogràfica i d’expressió)

20%

 

Competències personals:

▪       Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i el entorn.

▪       Compliment de les normes de convivència i dels deures dels alumnes contemplats en el RRI del nostre centre (Amonestacions i puntualitat)

▪       Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular

▪       Cada 5 retards comportarà descomptar 1 punt de les competències personals

10%

 

Per tal de poder fer la mitjana aritmètica caldrà obtenir una nota mitja de 3’5 a les proves escrites.

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar la seva absència a l’agenda o portant un certificat mèdic al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

Grup Sara

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

▪       Proves escrites (50%)

▪       Prova de Competències Bàsiques: Competència Cientificotecnològica (10%)

60%
Competències metodològiques:

▪       Deures a casa

▪       Treball a classe/laboratori

▪       Llibreta/dossier (realització dels exercicis, pulcritud en la feina, correcció ortogràfica i d’expressió)

30%

 

Competències personals:

▪       Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i el entorn.

▪       Compliment de les normes de convivència i dels deures dels alumnes contemplats en el RRI del nostre centre (Amonestacions i puntualitat)

▪       Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular

▪       Cada 5 retards comportarà descomptar 1 punt de les competències personals

10%

 

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitja aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres. Es mantindran les notes del trimestre aprovades. 

Avaluació extraordinària (setembre)

L’alumne/a que no hagi superat la matèria haurà de:

 • Fer una prova escrita de la matèria pendent 60%
 • Lliurar les activitats proposades per l’estiu 40%

Per superar el curs, la nota haurà de ser igual o superior a 5. En aquest cas 5 serà la nota del curs. 

Avaluació extraordinària de matèria pendent d’altres cursos

Els alumnes que cursin 4rt d’ESO amb la matèria del departament de Ciències (Física i química i/o Biologia i geologia) de cursos anteriors suspesa, tindran la possibilitat de recuperar la matèria durant el curs, en el moment que estableixi direcció presentant un dossier que se’ls lliurarà amb suficient temps.

Si tot i així no es supera la matèria s’haurà de presentar a la convocatòria de juny i/o setembre.

BATXILLERAT

1r  BATXILLERAT CULTURA CIENTÍFICA

Avaluació ordinària

Nota trimestral

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents proves, segons els següents percentatges:

50%  exàmens orals i/o escrits

40%  presentació dels informes de pràctiques o treballs i lliuraments d’activitats

10%  treball a classe, deures, participació, actitud, assistència i retards (cada 5 retards descomptaran 1 punt).

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar la seva absència a l’agenda o portant un certificat mèdic, al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

Per poder aprovar l´assignatura cal assistir al 80% de les classes.

 

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitja aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres. Es mantindran les notes dels trimestres aprovats.

Si l´alumne vol pujar la nota final, ho podrà fer a la convocatòria del juny amb tot el contingut treballat al llarg del curs.

Avaluació extraordinària (setembre).

L’alumne/a que no hagi superat la matèria haurà de fer un examen en el qual haurà de treure una nota igual o superior a 5.

1r BATXILLERAT BIOLOGIA

Nota trimestral

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents proves, segons els següents percentatges:

80%  exàmens (30% examen ordinari i 50% examen trimestral)

15%  presentació dels informes de pràctiques o treballs i lliuraments d’exercicis

5%  treball a classe: actitud, assistència (cada 5 retards descomptarà 1 punt)

 

És necessari obtenir una mitja de 4 en les proves escrites per tal de poder fer la mitjana.

És necessari l’assistència a classe d’un mínim del 80% d’hores per tal de poder aprovar la matèria.

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar la seva absència a l’agenda o portant un certificat mèdic, al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

Activitats de recuperació

En cas de no superar el trimestre es tindrà l’oportunitat de recuperar-lo durant el següent trimestre (l’examen serà un dimecres a la tarda) i la nota màxima serà un 5.

 

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitja aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres.

Avaluació extraordinària (juny)

En cas de no superar el trimestre, l’alumne/a haurà de fer un examen de cada trimestre, en el qual haurà de treure una nota igual o superior a 5. En aquest cas 5 serà la nota del trimestre.

 

Avaluació extraordinària (setembre)

L’alumne/a que no hagi superat la matèria haurà de fer un examen de tot el contingut del curs, en el qual haurà de treure una nota igual o superior a 5.

Pujar Nota

Aquell alumne/a interessat en pujar la nota de Biologia tindrà l’oportunitat de fer-ho al juny, en un examen especial amb tots els continguts del curs.

 

2n BATXILLERAT BIOLOGIA

Avaluació ordinària

Nota trimestral

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents proves, segons els següents percentatges:

80%  exàmens (30% examen ordinari 50% examen trimestral)

15%  presentació dels informes de pràctiques o treballs i lliuraments d’exercicis

5%  treball a classe: actitud, assistència (cada 5 retards es descomptarà 1 punt)

 

Per tal de poder fer la mitjana aritmética cal obtenir un 4 en les proves escrites.

És necessari l’assistència a classe d’un mínim del 80% d’hores per tal de poder aprovar la matèria.

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar la seva absència a l’agenda o portant un certificat mèdic, al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

Activitats de recuperació

En cas de no superar un trimestre, l’alumne/a tindrà l’oportunitat de recuperar-lo durant el trimestre següent (l’examen serà un dimecres a la tarda) i la nota màxima serà un 5.

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitja aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres.

Avaluació extraordinària (juny)

En cas de no superar el trimestre, l’alumne/a haurà de fer un examen de cada trimestre, en el qual haurà de treure una nota igual o superior a 5. En aquest cas 5 serà la nota del trimestre.

 

Avaluació extraordinària (setembre)

L’alumne/a que no hagi superat la matèria haurà de fer un examen de tot el contingut del curs, en el qual haurà de treure una nota igual o superior a 5.

Pujar Nota

Aquell alumne/a interessat en pujar la nota de Biologia tindrà l’oportunitat de fer-ho al juny, en un examen especial amb tots els continguts del curs.