Departament d’Anglès

Departament de llengües estrangeres

Cap de departament:

Pilar Marcellán

Nom de tot el professorat :

Elisenda Bargalló
Blanca Gimeno
Anabel Lorente
Pilar Marcellán
Rosalía Pla
Laura Soler
Marina Carpio
Eva Marínez
Maria Rosa Gomà

Anglès:

Nivell Professorat
1r ESO Anabel Lorente( A;B,C), Rosalía Pla (D,E)
2n ESO Anabel Lorente (B), Elisenda Bargalló (A,D),Marina Carpio (C,E)
3r ESO Rosalía Pla (A,B), Eva Martínez (C,D)
4t ESO Laura Soler(Aula senior, A,B), Pilar Marcellán (A,B),

Eva Martínez(C)

1r BAT (Tecnològic) Pilar Marcellán, Laura Soler
1r BAT(Humanístic) Pilar Marcellán, Laura Soler
2n BAT Blanca Gimeno, Pilar Marcellán

                                                                                                                              Francès:

MO 1r,2n ,3r i 4rt ESO, 1r i 2n BATX Maria Rosa Gomà

Els llibres que utilitzem al departament són:

Matèria Editorial Nom ISBN
1r ESO Oxford Mosaic1  Student’s book

Mosaic1  Workbook

978-0-19-466659-6

978-0-19-466611-4

2n ESO Oxford Mosaic2  Student’s book

Mosaic2  Workbook

978-0-19-466624-4

978-0-19-466633-6

3r ESO Burlington New Action3  Student’s book

New Action 3 Workbook

978-9963-51-466-3

978-9963-48-974-9

4t ESO Burlington New Action4  Student’s book

New Action4  Workbook

978-9963-48-979-4

978-9963-48-982-4

1r BAT Oxford Over to You 1 Student’s book

Over to You   Workbook

978-0-19-432668-1

978-0-19-432707-7

2n BAT Oxford Over to You2  Student’s book

Over to Workbook

978-0-19-432676-6

978-0-19-432666-7

Visita pares

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
  8.30 – 9.25 Elisenda Bargalló
  9.25 – 10.20
Esbarjo
10.35 – 11.30 Eva Martínez Pilar Marcellán
11.30 – 12.25 Laura Soler

Marina Carpio

Esbarjo
13.10 – 14.05 Blanca
14.05 – 15.00 Rosalía Pla Anabel Lorente

 Criteris d’avaluació ESO/BAT: 

1,2,3 ESO: 

L’avaluació tindrà en compte la realització de proves objectives (com a mínim una per cada unitat), on s’avaluaran els aspectes procedimentals i els continguts treballats i que serviran per comprovar l’assoliment de les competències bàsiques.

Per a la qualificació de cada una de les avaluacions es tindrà en compte les destreses següents: listening, speaking, reading, writing i grammar. Els percentatges que s’aplicaran per competències són:

 • 80% Competència comunicativa, ( 60% en els grups de diversitat) provinent de les habilitats següents:
  • 20% expressió i comprensió escrita
  • 20% expressió i comprensió oral.
  • 40% proves diverses (20% en els grups de diversitat).
 • 20% competències metodològiques i personals (40 % en els grups de diversitat):
  • 10% Competències metodològiques (20 % en els grups de diversitat): El treball diari, activitats de reforç i d’ampliació, dossiers, projectes, recerca d’informació…
  • 10% Competències personals (20 % en els grups de diversitat): L’actitud davant els aprenentatges, és a dir, l’interès, l’assistència, la participació i comportament a l’aula.

L’alumne/a ha de tenir un mínim de 4 a totes les competències lingüístiques (speaking, listening, reading, writing i grammar) per a poder fer mitja.

El lliurament del dossier és absolutament imprescindible per poder fer la nota mitjana de cada trimestre. Per tant, si l’alumne/a no el presenta, no aprovarà el trimestre, tot i tenir els altres ítems superats. 

4rt ESO: 

L’avaluació tindrà en compte la realització de proves objectives (com a mínim una per cada unitat), on s´avaluaran els aspectes procedimentals i els continguts treballats i que serviran per comprovar l’assoliment de les competències bàsiques.

Per a la qualificació de cada una de les avaluacions es tindrà en compte les destreses següents: listening, speaking, reading, writing i gramar i les proves de competències bàsiques que es realitzaran en el primer i segon trimestre. Els percentatges que s’aplicaran per competències són:

 • 80% Competència comunicativa, ( 60% en els grups de diversitat) provinent de les habilitats següents:

Primer trimestre

 • 20% expressió i comprensió escrita(10% correspondrà a les proves de les competencies bàsiques de novembre)
 • 20% expressió i comprensió oral. (10% correspondrà a les proves de competencies bàsiques de novembre)
 • 40% proves diverses (20% en els grups de diversitat).
 • 20% competències metodològiques i personals (40 % en els grups de diversitat):
 • 10% Competències metodològiques (20 % en els grups de diversitat): El treball diari, activitats de reforç i d’ampliació, dossiers, projectes, recerca d’informació… Generalitat de Catalunya
 • 10% Competències personals (20 % en els grups de diversitat): L’actitud davant els aprenentatges, és a dir, l´interès, l’assistència, la participació i comportament a l’aula.

Segon trimestre

 • 20% expressió i comprensió escrita(correspondrà a les proves de les competencies bàsiques de gener)
 • 20% expressió i comprensió oral. (10% correspondrà a les proves de competencies bàsiques de gener).
 • 40% proves diverses (20% en els grups de diversitat).
 • 20% competències metodològiques i personals (40 % en els grups de diversitat):
 • 10% Competències metodològiques (20 % en els grups de diversitat): El treball diari, activitats de reforç i d´ampliació, dossiers, projectes, recerca d´informació… Generalitat de Catalunya
 • 10% Competències personals (20 % en els grups de diversitat): L’actitud davant els aprenentatges, és a dir, l’interès, l’assistència, la participació i comportament a l’aula.

Tercer trimestre

 • 40% expressió i comprensió escrita I comprensió oral(correspondrà a les proves de les competencies bàsiques oficials del mes de febrer).
 • 40% proves diverses (20% en els grups de diversitat).
 • 20% competències metodològiques i personals (40 % en els grups de diversitat):
 • 10% Competències metodològiques (20 % en els grups de diversitat): El treball diari, activitats de reforç i d´ampliació, dossiers, projectes, recerca d´informació…
 • 10% Competències personals (20 % en els grups de diversitat): L’actitud davant els aprenentatges, és a dir, l´interès, l’assistència, la participació i comportament a l’aula.

L´alumne/a ha de tenir un mínim de 4 a totes les competències lingüístiques (speaking, listening, reading, writing i grammar) per a poder fer mitja.

El lliurament del dossier és absolutament imprescindible per poder fer la nota mitjana de cada trimestre. Per tant, si l’alumne/a no el presenta, no aprovarà el trimestre, tot i tenir els altres ítems superats.  

BATXILLERAT: 

L’avaluació tindrà en compte la realització de proves objectives (com a mínim una per cada unitat), on s´avaluaran els aspectes procedimentals i els continguts treballats.

Per a la qualificació de cada una de les avaluacions es tindrà en compte les habilitats següents: listeningspeakingreadingwriting i grammar. Els percentatges que s´aplicaran per competències són:

 • 80% Competència comunicativa provinent de les habilitats següents:
 • 20% expressió i comprensió escrita
 • 20% expressió i comprensió oral.
 • 40% proves diverses
 • 20% competències metodològiques i personals
 • 10% Competències metodològiques:
 • treball diari: treball a l’aura i deures
 • 10% Competències personals :
 • interès, l’assistència, la participació i comportament a l´aula.

L’alumne/a ha de tenir un mínim de 4 a totes les competències lingüístiques (speakinglisteningreadingwriting i grammar) per a poder fer mitja.