Preinscripció ESO 2020/2021

TERMINIS

 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020.
 • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020.

Com a prevenció davant la COVID19, es recomana la preinscripció telemàtica.

ALUMNES QUE HAN DE FER LA PREINSCRIPCIÓ

 • Alumnes que faran 1r d’ESO el proper curs 2020/2021.
 • Alumnes procedents d’altres centres que volen cursar 2n, 3r o 4t a l’Institut de Camarles.
 • Els alumnes de l’Institut de Camarles que continuïn els seus estudis al centre NO han de fer la preinscripció. Aquesta es farà automàticament.

INSTRUCCIONS PER FER LA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

El model de sol·licitud que cal utilitzar és la sol·licitud amb suport informàtic. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. La pàgina web per fer la preinscripció telemàtica és:

preinscripcio.gencat.cat

Una vegada enviades telemàticament les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (iescamarles@xtec.cat).

 1. El centre ha de respondre per correu confirmant la recepció de la sol·licitud i la documentació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.
 2. Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • Llibre de vacunació.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. La directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita: carnet de família nombrosa, certificat de discapacitat, etc.

 Instruccions per al formulari en suport informàtic:

 1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons “següent” i “anterior” de l’aplicació i no els del navegador.
 2. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció “enviament” des de l’última pantalla i s’obté el resguard de la sol·licitud i aquest s’envia, juntament amb la documentació acreditativa escanejada o fotografiada, per correu electrònic a l’adreça electrònica oficial del centre demanat en primera opció.
 3. El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el centre sol·licitant en tingui constància.

INSTRUCCIONS PER FER LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIALMENT

Excepcionalment, s’atendran les preinscripcions presencials al centre del 19 al 22 de maig i únicament amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia cal trucar per telèfon:

Telèfon: 675 78 04 77

Horari d’atenció: de 10.00 h a 13.00 h

NOTA: LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL NOMÉS ES FARÀ AMB CITA PRÈVIA

Per fer la preinscripció presencial, heu de seguir els passos següents:

 1. Empleneu i imprimiu el formulari de sol·licitud.
 2. Presenteu el formulari ple i la documentació acreditativa a la secretaria del centre el dia i l’hora que teniu concertades prèviament.
  • Formulari de la sol·licitud emplenat.
  • Original i fotocòpia del llibre de família.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a (o NIE, si és estranger).
  • Original i fotocòpia del DNI del pare o la mare de l’alumne/a (o NIE, si és estranger).
  • Original i fotocòpia del llibre de vacunació.
  • Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació corresponent per a cada criteri: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa, original i fotocòpia del certificat de discapacitat, etc.

INSTRUCCIONS per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial per dur el tràmit amb total garantia de salut i seguretat:

 • Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • Portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar les sol·licitud en paper, es recomana portar el seu propi bolígraf.
 • Es recomana portar mascareta i guants.
 • No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.