AJUTS PER ALUMNES AMB NECESSITAT ESPECIFICA DE SUPORT EDUCATIU (NEE)

Ja està obert el termini per sol·licitar els ajuts per als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. El termini finalitza el 30 de setembre de 2021. Des d’aquí podeu accedir a la pàgina web per tal de sol·licitar-ho.

Un cop realitzat el tràmit s’ha d’imprimir el resguard i portar-lo a la secretaria del centre juntament amb la següent documentació:

– Fotocòpia DNI pares i de l’alumne

– Número de compte bancari del sol·licitant on es rebrà la beca (l’alumne ha de ser titular o cotitular del número de compte que s’ha de fet constar a la sol·licitud de beca)

-Altres documents que justifiquen les circumstàncies al·legades (família nombrosa, discapacitat, informe mèdic…)