Organització

Organització del centre — Curs 2019-2020

ÒRGANS DE GOVERN

Equip directiu
Director Jordi Xaubet i Girvés
Cap d’estudis Xavier Roca i Vilaseca
Secretària M. Teresa Rodríguez Blanco
Coordinadora pedagògica Olga Bravo Ortega
Consell escolar
Director Jordi Xaubet i Girvés
Cap d’estudis Xavier Roca Vilaseca
Secretari M. Teresa Rodríguez Blanco
Representant de l’Ajuntament Maite Viñals Clemente
Representants de l’alumnat Paula del Pozo Garcia

David Cejudo Decillo

Representants dels pares/mares dels alumnes Gemma Pruna Calvet

Montserrat Roca Martínez

Xavier Vallès López

Representant de l’AMPA Anna Galbany Montmany
Representant del personal d’atenció educativa Carolina Tarrés Borrell
Representant del personal d’administració i serveis Lídia Gimeno Bonafont
Representants del professorat Ramon A. Banegas López

Olga Bravo Ortega

Virginia Gallozzi Ortega

Albert Cantó Hervás

Ana Íñiguez Font

Àngel Oribe Godàs

ÒRGANS DE COORDINACIÓ

Departaments didàctics
Cap de departament
Ciències socials Ramón A. Banegas López
Llengua i literatura castellana

Llengua i literatura catalana

M. Jesús Alamillo García

Estefania Jordà Pallàs

Llengües estrangeres Mònica Díaz Garrido
Expressió Pere Bossa Bueso
Ciències experimentals Montserrat Vallhonrat Pastor
Tecnologia Antonio García Díaz
Matemàtiques Àngel Oribe Godàs
Orientació educativa i USEE Sara Pastor Piqué
Altres coordinacions
Coordinador/a
Coord. nivell 1r d’ESO

Coord. nivell 2n d’ESO

Albert Cantó Hervás

Manuel Colomer Bosch

Coord. nivell 3r d’ESO Joan Llansó Estrada
Coord. nivell 4t d’ESO Sílvia Pascual Recasens
Coord. de prevenció de riscos laborals Eva López Rubio
Coord. d’activitats i serveis Pere Bossa Bueso
Coord. d’informàtica Antonio García Díaz
Coord. LIC Ana Íñiguez Font
Coord. Comunicació

Coord. Servei Comunitari

Coord. Xarxa de Competències Bàsiques

Coord. Pràctiques professorat

Jesús M. Carrera Díaz

Carme Piferrer Sibina

Manuel Colomer Bosch

Jordi Xaubet Girvés