PROTECCIÓ DE DADES I AUTORITZACIONS

Les autoritzacions que signeu seran vigents durant tot el període educatiu que el vostre fill o filla estigui escolaritzat al nostre centre. Podeu revocar el consentiment en qualsevol moment. La revocació no tindrà efectes retroactius.

1. Publicació de treballs i creacions subjectes a la Llei de propietat intel·lectual

Aquest centre educatiu disposa d’espais (biblioteca física o digital del centre i Repositori del Departament d’Educació), en què es guarden els documents, treballs, creacions originals de l’alumnat amb la finalitat de facilitar-ne l’emmagatzematge i la difusió. Així mateix té espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web, en què s’informa i es fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. La direcció d’aquest centre, per tant, demana el consentiment al pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a per guardar i publicar els documents, treballs, creacions originals que ha elaborat seu fill/a, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

ENLLAÇ AUTORITZACIÓ PROPIETAT INTEL·LECTUAL (informatiu, no cal lliurar-lo)

2. Autorització d’ús d’imatges d’alumnes menors d’edat

La Generalitat de Catalunya disposa d’espais i mitjans de comunicació i difusió, inclosos els espais a Internet, on informa i divulga experiències educatives dels centres educatius que integren el Servei d’Educació de Catalunya, amb col·laboració amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya. En aquests espais es poden publicar i difondre materials audiovisuals en què apareguin, individualment o en grup, els alumnes que participen en les experiències esmentades. El dret de la pròpia imatge és reconegut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, per la qual cosa el Departament d’Educació demana l’autorització als pares, mares o tutors legals per publicar materials audiovisuals on apareguin els fills i filles, i hi siguin clarament identificables. Aquesta autorització és de caràcter gratuït i no genera el dret a cap compensació econòmica, actual o futura, per a qui la subscriu. Així mateix, amb aquesta autoritzacióse cedeixen −de forma expressa, inequívoca i sense limitació temporal o territorial− els drets d’imatge i veu del o de la menor al Departament d’Educació i, en aquest cas, al Departament de Salut, exclusivament, per a la fixació́ i l’explotació́ posteriors en la manera i les condicions que es preveuen en la legislació́ vigent, i en especial per exercir dels drets de reproducció́, comunicació́ pública, transformació́ i distribució́ en tota mena de suports, mitjans i sistemes de comunicació́. Les imatges i veus que es recullin i tractin no se cediran a tercers ni se’n faran usos comercials sense el consentiment exprés i per escrit de les persones interessades.

Que la imatge i la veu del meu fill o filla pugui aparèixer en els espais i mitjans de comunicació i difusió d’informació de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat exclusiva de difondre experiències educatives (en els canals digitals i impresos de la Generalitat de Catalunya i en els canals de Twitter, Instagram, Facebook, Youtube del Departament d’Educació, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya).

ENLLAÇ AUTORITZACIÓ IMATGE (informatiu, no cal lliurar-lo)

3. Autorització relativa a l’ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula: GSUITE.

Que que el meu fill/a utilitzi, per al treball acadèmic, els serveis telemàtics i/o aplicacions de dispositius mòbils que requereixen usuari i contrasenya, els quals s’especifiquen a continuació: GSUITE de GOOGLE EDUCATION associat al domini institutcabanyes.cat.

La responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre educatiu. El centre no es fa responsable, però, de l’ús indegut del recurs i dels continguts per part dels usuaris: l’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels serveis o dels continguts.

ENLLAÇ AUTORITZACIÓ GSUITE MENOR DE 14 ANYS (Informatiu, no cal lliurar-lo)

ENLLAÇ AUTORITZACIÓ GSUITE MAJOR DE 14 ANYS (Informatiu, no cal lliurar-lo)