Matriculació PFI

Preinscripció i matriculació PFI curs 2020 / 2021

 

Secretaria

Horari de secretaria motivat per la situació de pandèmia del COVID-19:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9 a 13 9 a 13 9 a 13 9 a 13 9 a 13

Presentació de sol·licituds

Termini de presentació

En suport paper (presencialment), demanar prèviament CITA PRÈVIA Del 25 de maig al 5 de juny
Entrevistes d’orientació Del 25 de maig al 12 de juny
Publicació de les llistes amb barem provisional 17 de juny
Reclamacions Del 18 al 25 de juny
Resolució reclamacions 26 de juny
Llistes amb barem un cop resoltes les reclamacions 29 de juny
Publicació de l’oferta final 17 de juliol
Publicació de les llistes d’admesos 17 de juliol
Matrícula De l’1 al 10 de setembre

 

Demanar cita prèvia

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_BATX,08042342

MOLT IMPORTANT!!! No podeu anar al centre si no teniu CITA PRÈVIA, la podeu aconseguir trucant al centre, al telèfon núm. 93 718 75 06, a partir del dia 25, en horari de secretaria.

Per a la presentació presencial, cal seguir les següents instruccions:

    • Ha de venir el menor nombre de persones, es demana que només vingui una. OBLIGATÒRIAMENT, l’alumne que es vol preinscriure al PFI.
    • Cal portar tota la documentació, al centre farem l’escanejat o fotocòpies.
    • Cal portar un bolígraf de color blau o negre.
    • No pot venir cap persona que sigui del grup de risc, estigui en període de confinament per malaltia o que presenti símptomes. En el cas, que algú es trobi en alguna d’aquestes situacions, haurà d’autoritzar per escrit a una altra persona. En l’escrit d’autorització, han de figurar les següents dades:
       • Nom complert i DNI de la persona que autoritza (mare, pare o tutor legal)
       • Nom complert i DNI de la persona autoritzada (familiar o amic/ga).
       • Exemple,

En ……(nom complert persona que autoritza).. amb DNI …. , autoritza a

……… (nom complert persona autoritzada).. amb DNI…, a preinscriure al meu fill/a.

Documentació per a la preinscripció

   • DNI, NIE o passaport vigent.

Per als alumnes menors d’edat:

   • Llibre de família o altres documents que justifiquin la filiació.
   • DNI de la persona sol·licitant (mare, pare o tutor legal) o NIE o passaport (si és estranger/a)

En els casos que correspongui:

   • Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre
    • Si el domicili es troba en l’àrea d’influència (30 punts)

Documentació per justificar-ho:

       • DNI o NIE o padró o certificat municipal (ha de constar que l’alumne/a viu amb la persona sol·licitant)
   • Participació per primera vegada en un PFI o en d’altres equivalents. Quan l’alumne no ha cursat cap PQPI o PFI o equivalent: 20 punts.

Cap 

   • Anys d’escolarització d’ESO. Per cada curs: 5 punts.

Documentació per justificar-ho:

Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent. 

   • Últim curs d’ESO

Quart: 20 punts.

Tercer: 10 punts.

Segon: 5 punts.

Documentació per justificar-ho:

Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.