Matriculació ESO

Preinscripció i matriculació ESO curs 2020 / 2021

Secretaria

Horari de secretaria motivat per la situació de pandèmia del COVID-19:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9 a 13 9 a 13 9 a 13 9 a 13 9 a 13

Presentació de sol·licituds

Termini de presentació

En suport informàtic (telemàticament) Del 13 al 22 de maig
En suport paper (presencialment), demanar prèviament CITA PRÈVIA Del 19 al 22 de maig
Publicació de les llistes amb barem provisional 29 de maig
Reclamacions Del 2 al 5 de juny
Resolució reclamacions 8 de juny fins 15 h
Llistes amb barem un cop resoltes les reclamacions 9 de juny
Publicació llistes ordenades definitives 11 de juny
Publicació de l’oferta final 6 de juliol
Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera 7 de juliol
Matrícula Del 13 al 17 de juliol

 1. Presentació en suport informàtic (telemàticament) (del 13 al 22 de maig)

Es pot realitzar utilitzant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil.

Cal anar a la pàgina web d’Estudiar a Catalunya, o bé, clicar al següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

Per emplenar la sol·licitud:

    • Cal emplenar el camp de l’identificador de l’alumne: aquest el faciliten els centres de primària on el seu fill/a està escolaritzat. També es pot consultar a consultar-ho en línia al web del Departament.
    • Emplenar la resta de camps.
    • Molt important!!! És obligatori posar un correu electrònic per a rebre la informació sobre el procés.

MOLT IMPORTANT!!! Enviar al correu del centre a8042342@xtec.cat el resguard de la sol·licitud i la documentació corresponent escanejada o fotografiada. No es considerarà formalitzada fins que no ho envieu i rebeu la resposta del centre conforme l’ha rebut. A l’assumpte poseu el nom del nen/a.

 

 1. Presentació en suport paper (presencialment) (del 19 al 22 de maig)

Sol·licitud per emplenar en pdf:

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf

MOLT IMPORTANT!!! No podeu anar al centre si no teniu CITA PRÈVIA, la podeu aconseguir trucant al centre, al telèfon núm. 93 718 75 06, a partir del dia 13, en horari de secretaria.

Per a la presentació presencial, cal seguir les següents instruccions:

    • Ha de venir el menor nombre de persones, es demana que només vingui una.
    • Cal portar tota la documentació, al centre farem l’escanejat o fotocòpies.
    • Cal portar un bolígraf de color blau o negre.
    • No pot venir cap persona que sigui del grup de risc, estigui en període de confinament per malaltia o que presenti símptomes. En el cas, que algú es trobi en alguna d’aquestes situacions, haurà d’autoritzar per escrit a una altra persona. En l’escrit d’autorització, han de figurar les següents dades:
       • Nom complert i DNI de la persona que autoritza (mare, pare o tutor legal)
       • Nom complert i DNI de la persona autoritzada (familiar o amic/ga).
       • Exemple,

En ……(nom complert persona que autoritza).. amb DNI …. , autoritza a

……… (nom complert persona autoritzada).. amb DNI…, a preinscriure al meu fill/a.

 

Documentació per a la preinscripció telemàtica i presencial

   • Llibre de família o altres documents que justifiquin la filiació.
   • DNI de la persona sol·licitant (mare, pare o tutor legal) o NIE o passaport (si és estranger/a)
   • DNI de l’alumne/a si en té.
   • Tarjeta Sanitària (TSI) de l’alumne.

En els casos que correspongui:

   • Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen. (40 punts)

No cal presentar cal documentació justificativa, el centre ho comprovarà.

   • Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare, mare o tutor legal.
    • Si el domicili es troba en l’àrea d’influència (30 punts)
    • Si el lloc de treball es troba en l’àrea d’influència (20 punts)

Documentació per justificar-ho:

       • DNI o NIE o padró o certificat municipal (ha de constar que l’alumne/a viu amb la persona sol·licitant)
       • Contracte laboral o certificat emès per l’empresa (en cas del lloc de treball)
   • Renda anual de la unitat familiar, beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. (10 punts)

Documentació per justificar-ho:

documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

   • Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare o tutor legal, o germans. Cal tenir un grau igual o superior a 33%. (10 punts)

Es considera una discapacitat igual o superior al 33%:

      • Pensionistes de la Seguretat Social: incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa.
      • Pensionistes de classes passives: pensió jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Documentació per justificar-ho:

targeta acreditativa o certificat de discapacitat o, si és pensionista, document que acrediti que és beneficiari de la pensió.

   • Família nombrosa o família monoparental. (15 punts)

Documentació per justificar-ho:

carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

 

Publicació de les llistes d’admesos

   • En aquesta pàgina web es penjarà la llista.
   • En la web Estudiar a Catalunya, a través de la consulta individual de la preinscripció.
 Llistes provisionals baremades de la preinscripció de 1r d’ESO.
En aquest llistat provisional falten 3 alumnes que no surten per problemes informàtics. 

 

Disponible el llistat amb el barem de la ESO una vegada resoltes les reclamacions.
https://agora.xtec.cat/iesbadia/wp-content/uploads/usu1299/2020/06/INFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM.pdf

Disponible la llista de sol·licituds ordenades definitives de la ESO:

https://agora.xtec.cat/iesbadia/wp-content/uploads/usu1299/2020/06/INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM.pdf

 

Reclamacions a la llista de barem provisional

   • Per correu electrònic al correu del centre: a8042342@xtec.cat
   • Presencialment amb cita prèvia.

 

Matrícula (del 13 al 17 de juliol)

   • 1r, 2n, 3r i 4t ESO: es pot fer
    • Per correu electrònic: es confirma la matrícula i s’envia, adjunt, la documentació necessària escanejada o fotografiada.
    • Presencialment: per cita prèvia

 

Documentació per la matrícula

Alumnes assignats per preinscripció (1r ESO): (millor enviar-la per correu electrònic escanejada o fotografiada, sinó demanar cita prèvia)

A l’assumpte poseu el nom del nen/a.

     • Enviar un correu electrònic al centre (a8042342@xtec.cat), especificant:
        • Carnet de vacunacions actualitzat o certificat mèdic oficial.
        • DNI renovat amb l’adreça nova si no es va presentar amb la sol·licitud de preinscripció.
        • Si l’alumne/a cursarà religió catòlica.
        • Si autoritza a l’alumne/a a l’ús de la imatge del seu fill/a per a sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades a la web del centre, moodle o aplicació d’accés restringit per control de l’alumnat.
        • Si autoritza a que el material elaborat pel seu fill/a menor de 14 anys pugui ser publicat en els espais de comunicació del mateix centre amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa.
        • Si autoritza que en els webs o blogs i revistes editades pel centre hi constin les inicials del seu fill/a.
        • Si autoritza a que el seu fill/a utilitzi, per al treball acadèmic, els serveis telemàtics i/o aplicacions de dispositius mòbils que requereixen usuari i contrasenya (Moodle i Classroom).
        • Fotografia o resguard del pagament de la quota de material i AMPA:
Quota de material 60 €
Quota AMPA (opcional) 15 €
Núm. compte per transferència ES21 0182 1781 9702 0159 7908

 

Alumnes que continuen en el centre (2n, 3r i 4t ESO): (millor enviar-la per correu electrònic escanejada o fotografiada, sinó demanar cita prèvia)

A l’assumpte poseu el nom del nen/a.

        • Confirmació de la continuïtat del seu fill/a en el centre.
        • Si l’alumne/a cursarà religió catòlica.
        • Si autoritza a l’alumne/a a l’ús de la imatge del seu fill/a per a sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades a la web del centre, moodle o aplicació d’accés restringit per control de l’alumnat.
        • Si autoritza a que el material elaborat pel seu fill/a menor de 14 anys pugui ser publicat en els espais de comunicació del mateix centre amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa.
        • Si autoritza que en els webs o blogs i revistes editades pel centre hi constin les inicials del seu fill/a.
        • Si autoritza a que el seu fill/a utilitzi, per al treball acadèmic, els serveis telemàtics i/o aplicacions de dispositius mòbils que requereixen usuari i contrasenya (Moodle i Classroom).
        • Fotografia o resguard del pagament de la quota de material i AMPA:
Quota de material 60 €
Quota AMPA (opcional) 15 €
Núm. compte per transferència ES21 0182 1781 9702 0159 7908