Matriculació CFGS

Secretaria

Horari de secretaria motivat per la situació de pandèmia del COVID-19:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9 a 13 9 a 13 9 a 13 9 a 13 9 a 13

 

Presentació de sol·licituds

 

Calendari
En suport informàtic o electrònicament Del 10 al 17 de juny
Publicació de les llistes amb barem provisional 13 de juliol
Reclamacions Del 14 al 16 de juliol
Resolució reclamacions 17 de juliol
Llistes amb barem un cop resoltes les reclamacions 20 de juliol
Publicació llistes ordenades definitives 23 de juliol
Publicació de l’oferta final 28 de juliol
Publicació de les llistes d’admesos 30 de juliol
Matrícula  Del 1 al 7 de setembre

 

Hi ha dues maneres de presentar la sol·licitud: en suport informàtic i electrònicament.

1. Presentació en suport informàtic

Es pot realitzar utilitzant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Cal anar a la pàgina web d’Estudiar a Catalunya, o bé, clicar al següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9418-FP-grau-superior?moda=1

Un cop aquí, cliqueu al segon “Ves-hi” o “Acceder” (segons si està en català o en castellà), on posa “Sol·licitud”.

Per emplenar la sol·licitud:

 • Cal emplenar el camp de l’identificador de l’alumne: aquest el faciliten els centres de secundària on el seu fill/a està escolaritzat. També es pot consultar a consultar-ho en línia al web del Departament.
 • Emplenar la resta de camps.
 • Molt important!!! És obligatori posar un correu electrònic per a rebre la informació sobre el procés.

MOLT IMPORTANT!!! Enviar al correu del centre a8042342@xtec.cat el resguard de la sol·licitud i la documentació corresponent escanejada o fotografiada. No es considerarà formalitzada fins que no ho envieu i rebeu la resposta del centre conforme l’ha rebut. A l’assumpte poseu el nom del nen/a.

2. Presentació electrònica

Anar a la página:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9418-FP-grau-superior?moda=1

Clicar al “Ves-hi” o “Acceder”, de la Sol·licitud electrónica.

Cal identificar-se mitjançant un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a.

El tràmit de presentació de sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre, però sí de la documentació complementària.

PER QUALSEVOL DUBTE PODEU TRUCAR AL

TELÈFON 93 718 75 06, EN HORARI DE 9 A 13H

Documentació per a la preinscripció (només per a la presentació de les sol·licituds en suport informàtic i electròniques en què el programa ho demani específicament)

Cal enviar un correu electrònic a a8042342@xtec.cat posant en l’assumpte el nom de l’alumne/a, amb la documentació fotografiada o escanejada.

Per alumnes majors d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020:

  • DNI o NIE de l’alumne/a o el passaport.

Per alumnes menors d’edat:

  • DNI o NIE de l’alumne/a.
  • Llibre de família o altres documents que justifiquin la filiació.
  • DNI de la persona sol·licitant (mare, pare o tutor legal) o NIE o passaport (si és estranger/a)

Criteris de prioritat per a l’assignació de les places

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l’oferta de places s’aplica el criteri de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places. A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

Les sol·licituds s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles (estudis o curs que permeten l’accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d’accés.

Segons la via d’accés es fan les següents reserves de places:

– Via d’accés: batxillerat  o estudis equivalents; reserva del 60%.

– Via d’accés: títol de tècnic de formació profesional; reserva del 20%

Per aquesta via, les sol·licituds s’ordenen tenint en compte les prioritats següents:

       1. Els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
       2. Els alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
       3. Els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
       4. Els alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
       5. Els alumnes que han superat la formació per a les proves d’accés o el curs de preparació per a les proves d’accés.
       6. Els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d’una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.
       7. Els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d’una família professional no afí.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació final mitjana del títol de tècnic al·legat.

– Via d’accés: prova d’accés (o exempció) reserva del 20%.

Per desfer les situacions d’empat després de l’aplicació de tots els criteris, s’aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

Documentació acreditativa: certificació de la qualificació mitjana dels estudis o de la prova d’accés.

   • Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional no han de presentar cap certificat perquè la qualificació s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació. Només si no es mostra la qualificació a la llista de barem provisional, s’ha d’enviar el certificat per correu electrònic dins el període de reclamacions.
   • Els alumnes pendents de l’avaluació extraordinària han d’enviar per correu electrònic el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de barem provisional.
   • Els tècnics de formació professional que vulguin al·legar la prioritat per haver cursat una formació relacionada amb l’accés als cicles de grau superior han d’enviar per correu electrònic el certificat de superació de la formació.
   • Les persones que han superat la prova d’accés a Catalunya des de l’any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s’obté de l’aplicació de proves. Només si no es mostra la qualificació a la llista de barem provisional, s’ha d’enviar per correu electrònic el certificat dins el període de reclamacions.
   • Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l’any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s’obté de l’aplicació de gestió d’homologacions. Només si no es mostra la qualificació a la llista de barem provisional, s’ha d’enviar per correu electrònic la credencial dins el període de reclamacions.
   • La resta d’alumnes que al·leguen un estudi estranger han d’enviar per correu electrònic la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.
   • Si es tracta d’estudis estrangers homologats, en el cas que l’alumne o alumna no hagi pogut presentar la sol·licitud d’homologació corresponent a causa de la declaració de l’estat d’alarma per la covid-19, que comporta la suspensió dels terminis administratius en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, es pot presentar una declaració responsable relativa al compromís d’homologar els estudis estrangers no universitaris a l’efecte de la preinscripció als cicles de formació professional de grau mitjà.
   • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual han d’enviar per correu electrònic la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).
   • Les persones exemptes de la prova d’accés per haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han d’enviar per correu electrònic el certificat de superació d’aquesta prova

 

Publicació de les llistes d’admesos
   • En aquesta pàgina web es penjarà la llista.
   • En la web Estudiar a Catalunya, a través de la consulta individual de la preinscripció.
Reclamacions a la llista de barem provisional
   • Per correu electrònic al correu del centre: a8042342@xtec.cat
   • Presencialment amb cita prèvia.

 

MATRICULACIÓ

Calendari Matrícula:

   • Presentar el resguard de pagament dels materials d’inici de curs juntament amb la taxa de pagament públic: 22 de juny al 03 de juliol
   • L’horari de matriculació serà de 9h a 13h, i s’haurà de demanar cita prèvia al link següent:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Tutoria,08042342

Documentació que cal presentar en la matrícula: (es troba en el vestíbul del centre)

   • Resguard de pagament
   • Full de dades personals
   • Autorització AMPA (si es paga)
   • Full amb les UF’s a matricular
   • Autoritzacions complimentades i signades:
     • Drets d’imatge i sortides
     • Recursos digitals

Detall de les despeses de grau superior:

En el concepte cal posar:  MAT……+ nom i cognoms alumne/a

     • MAT06 Administratiu
     • MAT07  Electricitat
     • MAT08 – Informàtica

 

Preu públic Matrícula Assegurança escolar AMPA TOTAL
Completa / > 50% 360 € 58,88 € 1,12 € 15 € 435 €
Parcial o < 50 % 25 € per UF 28,88 € 1,12 € 15 € Segons UFs 
Una o dues UF’s 25 € // 50 € 13,88 € 1,12 € 15 € 55 € // 80 €
Només FCT 25 € 1,12 € 15 € 41,12 €
Núm. Compte:  ES21 0182 1781 9702 0159 7908

El màxim de taxa a pagar és de 360€, si per UFs matriculades suma més, NOMÉS caldrà pagar els 360 € corresponents.

Majors de 28 anys no paguen assegurança escolar.

 

Bonificacions o exempcions de la taxa en els següents casos:

Família nombrosa general Bonificació 50%   de la taxa
Família nombrosa especial Exempció 100 %  de la taxa
Família monoparental general o especial Bonificació 50%  de la taxa
Beca postobligatòria Bonificació 50%  de la taxa
Persones amb discapacitat igual o superior al 33% Exempció 100 %  de la taxa
Persones que en el curs acadèmic immediatament anterior hagin obtingut matrícula d’honor al batxillerat o premi extraordinari de batxillerat Exempció 100 % de la taxa

No es poden acumular dues o més bonificacions. 

 

Terminis per fer el pagament:

Un sol pagament Durant el mes de juny / juliol
Fraccionat  en 2 pagaments
 • 50 % al mes de juny o juliol
 • 50% del 1 al 7 de setembre

Si no es paga en els terminis serà donat de baixa d’ofici i no se li retornarà els diners que hagi pagat al juliol. A més perdrà la reserva de plaça.

 

No es retornarà l’import del preu abonat, llevat dels casos de força major independent de la voluntat de l’alumne, que li impedeixi l’obtenció del servei. Cal acreditar-ho documentalment.

Devolució de l’import: fins al 31 d’octubre i per causa justificada.