Matriculació CFGM

Secretaria

Horari de secretaria motivat per la situació de pandèmia del COVID-19:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9 a 13 9 a 13 9 a 13 9 a 13 9 a 13

 

Presentació de sol·licituds

 

Calendari
En suport informàtic o electrònicament Del 2 al 8 de juny
Publicació de les llistes amb barem provisional 09 de juliol
Reclamacions Del 10 al 14 de juliol
Resolució reclamacions 14 de juliol
Llistes amb barem un cop resoltes les reclamacions 15 de juliol
Publicació llistes ordenades definitives 20 de juliol
Publicació de l’oferta final 28 de juliol
Publicació de les llistes d’admesos 30 de juliol
Matrícula Del 1 al 7 de setembre

 

Hi ha dues maneres de presentar la sol·licitud: en suport informàtic i electrònicament.

1. Presentació en suport informàtic

Es pot realitzar utilitzant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Cal anar a la pàgina web d’Estudiar a Catalunya, o bé, clicar al següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/fp_gm_9420?moda=1

Un cop aquí, cliqueu al segon “Ves-hi” o “Acceder” (segons si està en català o en castellà), on posa “Sol·licitud”.

Per emplenar la sol·licitud:

 • Cal emplenar el camp de l’identificador de l’alumne: aquest el faciliten els centres de secundària on el seu fill/a està escolaritzat. També es pot consultar a consultar-ho en línia al web del Departament.
 • Emplenar la resta de camps.
 • Molt important!!! És obligatori posar un correu electrònic per a rebre la informació sobre el procés.

MOLT IMPORTANT!!! Enviar al correu del centre a8042342@xtec.cat el resguard de la sol·licitud i la documentació corresponent escanejada o fotografiada. No es considerarà formalitzada fins que no ho envieu i rebeu la resposta del centre conforme l’ha rebut. A l’assumpte poseu el nom del nen/a.

2. Presentació electrònica

Anar a la página:

http://ensenyament.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/fp_gm_9420?moda=1

Clicar al “Ves-hi” o “Acceder”, de la Sol·licitud electrònica.

Cal identificar-se mitjançant un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a.

El tràmit de presentació de sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre, però sí de la documentació complementària.

PER QUALSEVOL DUBTE PODEU TRUCAR AL

TELÈFON 93 718 75 06, EN HORARI DE 9 A 13H

Documentació per a la preinscripció (només per a la presentació de les sol·licituds en suport informàtic i electròniques en què el programa ho demani específicament)

Cal enviar un correu electrònic a a8042342@xtec.cat posant en l’assumpte el nom de l’alumne/a, amb la documentació fotografiada o escanejada.

Per alumnes majors d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020:

  • DNI o NIE de l’alumne/a o el passaport.

Per alumnes menors d’edat:

  • DNI o NIE de l’alumne/a.
  • Llibre de família o altres documents que justifiquin la filiació.
  • DNI de la persona sol·licitant (mare, pare o tutor legal) o NIE o passaport (si és estranger/a)

Criteris de prioritat per a l’assignació de les places

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l’oferta de places s’aplica el criteri de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places. A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

Les sol·licituds s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles (estudis o curs que permeten l’accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d’accés.

Segons la via d’accés es fan les següents reserves de places:

– Via d’accés: graduat en educació secundària obligatòria o estudis equivalents; reserva del 60%.

– Via d’accés: PQPI; reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.

– Via d’accés: prova d’accés (o exempció) o del curs específic d’accés o per altres titulacions que permeten l’accés; reserva del 20%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció que han superat les proves d’accés o han obtingut l’exempció de la seva realització accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

Per desfer les situacions d’empat després de l’aplicació de tots els criteris, s’aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

Documentació acreditativa: certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs o de la prova d’accés.

Si l’alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud, se li calcula la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament.

Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.

   • En el cas dels alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d’ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient, ja que s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional; si no s’ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova, enviant per correu electrònic el document acreditatiu, escanejat o fotografiat per les dues cares, fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional
   • En el cas d’estudis d’ESO anteriors al curs 2017-2018, cal enviar per correu electrònic la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa, o bé, en el cas d’estudis antics, la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsica, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica, escanejats o fotografiats per les dues cares
   • Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l’any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s’obté de l’aplicació de gestió d’homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s’ha d’enviar per correu electrònic la credencial, escanejada o fotografiada per les dues cares, dins el període de reclamacions.
   • La resta d’alumnes que al·leguen un estudi estranger han d’enviar per correu electrònic la credencial d’homologació amb la qualificació, escanejada o fotografiada per les dues cares; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.
   • Si la prova d’accés s’ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011 no cal presentar-ne el certificat perquè la qualificació s’obté de l’aplicació de gestió de proves del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional; si no s’ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova, enviant per correu electrònic el document acreditatiu, escanejat o fotografiat per les dues cares, fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional
   • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual han d’enviar per correu electrònic una còpia de la consulta dels resultats de la prova, escanejada o fotografiada per les dues cares (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

 

Publicació de les llistes d’admesos
   • En aquesta pàgina web es penjarà la llista.
   • En la web Estudiar a Catalunya, a través de la consulta individual de la preinscripció.
Reclamacions a la llista de barem provisional
   • Per correu electrònic al correu del centre: a8042342@xtec.cat
   • Presencialment amb cita prèvia.

MATRICULACIÓ

Calendari Matrícula:

   • Presentar el resguard de pagament dels materials d’inici de curs: 22 de juny al 03 de juliol
   • L’horari de matriculació serà de 9h a 13h, i s’haurà de demanar cita prèvia al link següent:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Tutoria,08042342

 

Documentació que cal presentar en la matrícula: (es troba en el vestíbul del centre)

   • Resguard de pagament
   • Full de dades personals
   • Autorització AMPA (si es paga)
   • Full amb les UF’s a matricular
   • Autoritzacions complimentades i signades:
     • Drets d’imatge i sortides
     • Recursos digitals

Detall de les despeses grau mitjà:

En el concepte cal posar:  MAT……+ nom i cognoms alumne/a

   • MAT06 Administratiu
   • MAT07  Electricitat
   • MAT08 – Informàtica
Matrícula AMPA TOTAL
Completa / > 50% 60 € 15 € 75 €
Parcial o < 50% 30 € 15 € 45 €
Una o dues UFs 15 € 15 € 30 €
Només FCT 15 € 15 €
Núm. Compte:  ES21 0182 1781 9702 0159 7908

Majors de 28 anys no paguen assegurança escolar (1,12€), per tant la matrícula seria de 58,88€