Grau Superior: Tècnic/a Superior en Instal·lacions Electrotècniques

Tríptic amb més informació

Programa

  • Automatismes industrials.
  • Instal·lacions elèctriques interiors.
  • Instal·lacions de distribució.
  • Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis.
  • Instal·lacions domòtiques.
  • Instal·lacions solars fotovoltaiques.
  • Màquines elèctriques.
  • Instal·lacions elèctriques especials.
  • Electrònica.
  • Electrotècnia.
  • Síntesi.
  • Anglès tècnic.
  • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
  • Formació i orientació laboral.

Formació en centres de treball.

De què pots treballar?

 • 2082031 Realitzar instal·lacions elèctriques d’habitatges.
 • 2082032 Supervisar, controlar i mantenir instal·lacions en edificis d’habitatges.
 • 2082033 Elaborar la documentació tècnica i administrativa d’instal·lacions elèctriques d’habitatges o d’oficines comercials i/o industrials.
 • 2082131 Realitzar instal·lacions elèctriques en edificis d’oficines comercials/industrials.
 • 2082132 Supervisar, controlar i mantenir instal·lacions en edifi cis d’oficines comercials i/o industrials.
 • 2082211 Muntar i mantenir instal·lacions d’automatismes en l’entorn d’habitatges i petita indústria.
 • 2082311 Muntar i mantenir màquines o xarxes elèctriques aèries o subterrànies de baixa tensió.
 • 2012011 Muntar i mantenir instal·lacions de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV en edifi cis o conjunts d’edificacions (antenes i via cable).
 • 2012111 Muntar i mantenir instal·lacions d’accés al servei de telefonia disponible al públic i instal·lacions de control d’accés (telefonia interior i videoporteria).
 • 2083611 Muntar i mantenir instal·lacions solars fotovoltaiques.

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Accés

 • Batxillerat de qualsevol modalitat.
 • Prova d’accés cicles de grau superior superada.
 • Curs d’accés al superior.
 • Tenir superat el COU o PREU.

Durada

 • 2 cursos acadèmics. Torn de tarda
 • 1650h en el Institut Badia.
 • 350h pràctiques en centres de treball.