Grau Mitjà: Tècnic/a en Equips i instal·lacions Electrotècniques

Tríptic amb més informació

Programa

 • Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques.
 • Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i atomàtiques.
 • Configuració d’instal·lacions elèctriques.
 • Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques.
 • Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques.
 • Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació.
 • Gestió del muntatge i del manteniment d’instal·lacions elèctriques.
 • Processos en instal·lacions d’Infraestructures Comunes de les Telecomunicacions.
 • Sistemes i circuits elèctrics.
 • Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Formació i orientació laboral.
 • Formació en centres de treball.

De què pots treballar?

 • UC_2118011_3. Organitzar i gestionar/supervisar els processos de muntatge de les instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis i amb finalitats especials.
 • UC_2083011_3. Desenvolupar projectes d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió en locals de característiques especials i instal·lacions amb finalitats especials o en l’entorn d’edificis d’habitatges, indústries, oficines i locals de pública concurrència.
 • UC_2127511_3. Planificar i gestionar el muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior.
 • UC_2127611_3. Supervisar i realitzar el muntatge i/o manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior.
 • UC0831_3. Desenvolupar projectes de xarxes elèctriques de baixa tensió.
 • UC_2083311_3. Desenvolupar projectes d’instal·lacions elèctriques de centres

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar projectes i gestionar i supervisar el muntatge i  manteniment d’instal·lacions electrotècniques en  l’àmbit del reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT). També consisteix a supervisar el manteniment d’instal·lacions d’infraestructures
comunes de telecomunicacions, a partir de la documentació tècnica, especificacions, nor-mativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat, i la conservació del medi ambient.

Accés

 • Graduat ESO.
 • Títol FP1 o BUP.
 • Sense titulació a través de la prova d’accés a cicles de grau mitjà.
 • Possibilitat d’accès sense requisits acadèmics si treballes a una empresa amb conveni.

Durada

 • 2 cursos acadèmics. Torn de tarda
 • 1650h en el Institut Badia.
 • 350h pràctiques en centres de treball