Tramitació Certificat d’equivalència de Català

  • TRAMITACIÓ DEL CERTIFICAT D’EQUIVALÈNCIA DEL NIVELL B2/C1 DE CATALÀ

El centre actua també com a oficina gestora de la Direcció General de Política Lingüística i emet certificats acreditatius d’equivalència del nivell B2 (certificat de nivell intermedi de català) i nivell C1 (certificat de nivell de suficiència de català).

Com se sol·licita?

La persona interessada haurà d’emplenar la sol·licitud de reconeixement d’equivalència del nivell B2/C1 de català i lliurar-lo a la secretaria junt amb la documentació que s’escaigui segons el quadre d’equivalències.

Quadre d’equivalències:

Nivell B2

Si tens… Cal haver estudiat Documents que cal presentar
Títol de graduat escolar (EGB) tota l’EGB a Catalunya i cursat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 Original i fotocòpia de:– DNI

– Llibre/certificat d’EGB

Títol FP1 tota l’EGB i l’FP1 a Catalunya i cursat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d’inici d’EGB) Original i fotocòpia de:– DNI

– Llibre/certificat d’EGB

– Certificat acadèmic d’FP1

 Nivell C1

Si tens… Cal haver estudiat Documents que cal presentar
Títol BUP tota l’EGB i BUP a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d’inici d’EGB) Original i fotocòpia de: DNI

– Llibre/certificat d’EGB

– Llibre/certificat de BUP

Títol  FP2 Tota l’EGB, FP1 i FP2 a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d’inici d’EGB) Original i fotocòpia de:– DNI

– Llibre/certificat d’EGB

– Certificat acadèmic d’FP1 i FP2

Títol BATXILLERAT almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i 5 entre ESO i BATX a Catalunya i cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Original i fotocòpia de:– DNI

– Llibre/certificat de primària, d’ESO i Batxillerat

Títol ESO almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i tota l’ESO a Catalunya i cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. El requisit d’acreditació d’haver aprovat la matèria de llengua catalana, és d’aplicació als títols de graduat en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007/2008 Original i fotocòpia de:– DNI

– Llibre/certificat de primària i d’ESO

 

En cas que no disposeu dels llibres d’escolaritat, la persona interessada haurà d’adreçar-se a la secretaria del centre on va cursar els seus estudis per demanar el llibre o, en el seu defecte, el certificat equivalent.

Quan i com es pot recollir?

La secretaria del centre emetrà un certificat d’equivalència del nivell B2/C1 de català en un període aproximat de 7 dies, en cas que s’aporti tota la documentació. El certificat serà lliurat a la persona interessada o a una persona degudament autoritzada.

Share