Doble Titulació Batxillerat – Baccalaurèat

Batxibac (doble titulació batxillerat – baccalauréat)

El programa batxibac permet als alumnes de batxillerat obtenir la doble titulació batxillerat–baccalauréat si cursen un terç de l’horari en llengua francesa, incorporen al seu currículum les matèries Llengua i Literatura Franceses i Història de França, i superen una prova externa específica.

Els alumnes de segon curs de currículum mixt de batxillerat i baccalauréat que l’han completat en el curs acadèmic 2020-2021 i que desitgin fer la prova externa per obtenir el títol de baccalauréat han de fer la sol·licitud d’inscripció.

Inscripció

Presentació de la sol·licitud d’inscripció: de l’1 al 7 de març de 2021

Publicació (a cada centre) de la llista provisional de persones admeses i excloses: 11 de març de 2021

Resolució de possibles incidències: no més tard de l’11 de març de 2021

Publicació (a cada centre) de la llista definitiva de persones admeses i excloses: 12 de març de 2021

Estructura de la prova

Els alumnes han de fer una un exercici oral de Llengua i Literatura Franceses i uns exercicis escrits corresponents a les matèries d’Història d’Espanya i França, i Llengua i Literatura Franceses.

L’exercici oral consta de dues opcions diferents, d’entre les quals l’alumne n’ha de triar una. L’alumne disposa de 20 minuts per preparar la prova, que té una durada prevista de 20 minuts més.

Per als exercicis escrits de cada matèria es proposaran dues opcions diferents, d’entre les quals l’alumne n’ha de triar una.

S’han de fer tots els exercicis.

Els exercicis es fan íntegrament en llengua francesa i s’adapten al nivell B2 del Marc europeu comú de referència de les llengües.

Qualificacions i obtenció del títol

El tribunal qualificarà cadascun dels alumnes per als aspectes següents:

  1. Llengua i Literatura Franceses: qualificació de l’exercici escrit, que serà numèrica de 0 a 10 punts, sense decimals.
  2. Llengua i Literatura Franceses: qualificació de l’exercici oral, que serà numèrica de 0 a 10 punts, sense decimals.
  3. Llengua i Literatura Franceses: qualificació de la prova, que serà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels dos exercicis, escrit (a) i oral (b), amb un decimal si fos necessari.
  4. Història d’Espanya i França: qualificació de la prova, que serà numèrica de 0 a 10 punts, sense decimals.
  5. Qualificació global de la prova externa, que serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les matèries Llengua i Literatura Franceses (c) i Història d’Espanya i França (d), amb dos decimals si fos necessari.

 

Per tenir dret a l’obtenció del títol de baccalauréat, i al càlcul de la qualificació final corresponent, cal complir els requisits següents:

  1. Haver obtingut una qualificació de 5 o superior en la prova de Llengua i Literatura Franceses de la prova externa.
  2. Haver obtingut una qualificació global de 5 o superior en la prova externa.
  3. Haver superat totes les matèries del batxillerat.

 

La qualificació final per a l’obtenció del títol de baccalauréat, que és el resultat de la mitjana ponderada entre el 70 per cent de la nota mitjana del batxillerat i el 30 per cent de la qualificació final de la prova externa, la calcula el centre educatiu on l’alumne ha completat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.

L’alumne que obtingui una qualificació inferior a 5 en la qualificació de la prova de Llengua i Literatura Franceses no superarà la prova externa.

No tindrà validesa la qualificació global de la prova per a l’obtenció del títol de baccalauréat per als alumnes que no superin el batxillerat el curs acadèmic 2020-2021.

Correspondències entre modalitats de Batxillerat i Séries de Baccalauréat

 

Títol de Batxiller del sistema educatiu ESPANYOL «Séries de Baccalauréat» del sistema educatiu FRANCÈS
Arts Baccalauréat série littéraire (LIT)
Humanitats i Ciències Socials Baccalauréat série littéraire (LIT)
Haver cursat, almenys, dues de
les matèries següents: Grec II,
Història de l’Art, Llatí II, Literatura
Universal.
Humanitats i Ciències Socials Baccalauréat série économique et sociale (ECO)
Haver cursat, almenys, dues de
les matèries següents: Economia
de l’Empresa; Geografia;
Matemàtiques aplicades a les
Ciències Socials II.
Ciències i Tecnologia Baccalauréat série scientifique (SCI

 

 

 

 

 

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>