CONVALIDACIONS 2020-2021

CONVALIDACIÓ D’HORES CURRICULARS MÚSICA I/O DANSA, ESPORT 2020-2021

L’alumnat que estigui cursant a l’ESO o BTX i també cursin estudis de música o dansa en conservatoris, escoles autoritzades o centres professionals, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries en els termes que s’indiquen en aquest document. La sol·licitud s’ha de renovar cada curs escolar.

L’alumnat interessat poden consultar els documents oficials publicats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:

Aquesta convalidació s’ha de demanar presentant la documentació necessària a la secretaria del centre com a màxim el 15 d’octubre de 2020. A partir d’aquest termini NO S’ADMETRAN SOL.LICITUDS.

Les respostes es donaran abans del 30 d’octubre.

Impresos que cal presentar per a fer les sol·licituds:

 1. Alumnes que estan cursant música:

ESO

 1. Sol·licitud de l’institut Angeleta Ferrer i Sensat adreçada al Director.
 2. Sol·licitud de reducció de matèries de l’ESO per l’alumnat que cursa estudis de música en un conservatori, escola de música autoritzada o en un centre professional (Model EMU1).
 3. Certificat expedit pel conservatori, escola o pel centre professional de música en què s’acredita el curs que fa l’alumna  (model CMU1) .Escola de música autoritzada .(Model CMU2)

BTX

Conservatori o centre professional de música

 1. Sol·licitud de l’institut Angeleta Ferrer i Sensat adreçada al Director.
 2. Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques de batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional. (Model BMU1).
 3. Certificat expedit pel conservatori o centre professional de música en què s’acredita el curs que fa l’alumne/a. (Model CMU1). 

Escola de música autoritzada

 1. Sol·licitud de l’institut Angeleta Ferrer i Sensat adreçada al Director.
 2. Sol·licitud de reducció de matèries de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada (Model BMU3). 
 3. Certificat expedit per l’escola de música autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’específiques (Model CMU3).  

 

2. Alumnes que estan cursant dansa :ESO 

 1. Sol·licitud de l’institut Angeleta Ferrer i Sensat adreçada al Director.
 2. Sol·licitud de reducció de matèries de l’ESO per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori, escola de música autoritzada o en un centre professional Professional. (Model EDA1).  
 3. Certificat expedit pel conservatori o centre professional de dansa en què s’acredita el curs que fa l’alumne (Model CDA1). Escola de dansa autoritzada (MODEL CDA2)

 

BTX

Conservatori o centre professional de dansa

 1. Sol·licitud de l’institut Angeleta Ferrer i Sensat adreçada al Director.
 2. Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada (Model BDA3).
 3. Certificat expedit per l’escola de dansa autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’específiques i/o de l’educació física (Model CDA3).  
 • CONVALIDACIÓ D’HORES CURRICULARS PER UNA DEDICACIÓ INTENSIVA A L’ESPORT

Aquesta convalidació s’ha de demanar presentant la documentació necessària a la secretaria del centre com a màxim el 15 d’octubre de 2020. A partir d’aquest termini NO S’ADMETRAN SOL·LICITUDS.

Les respostes es donaran abans del 30 d’octubre.

 1. Alumnes d’ESO

L’alumnat amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport, poden sol·licitar al director del centre educatiu que se’ls apliqui un pla individualitzat que inclogui el reconeixement de la matèria d’educació física.

Per tal de sol·licitar aquest pla individual, cal adjuntar-hi la documentació següent:

 1. Sol·licitud de l’institut Angeleta Ferrer i Sensat adreçada al Director.
 2. Ssollicitud-batxdef
 3. Certificat del Consell Català de l’Esport (Avda. dels Països Catalans, 12. 08950, Esplugues de Llobregat). L’alumnat pot obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

Atès el motiu de la sol·licitud, el pla individualitzat ha de deixar constància del reconeixement de la matèria d’educació física. El pla ha de ser aprovat pel director o directora del centre i s’ha de renovar cada curs.

Quan l’alumne no disposa dels certificats del Consell Català de l’Esport (casos excepcionals) però les circumstàncies individuals de l’alumne i la seva dedicació intensiva a l’esport així ho justifiquin, amb una dedicació horària de 9 o més hores setmanals (de dilluns a divendres) d’activitat física reconeguda per la federació esportiva corresponent, la comissió d’atenció a la diversitat o òrgan equivalent del centre pot proposar, i el director o directora del centre aprovar, un pla individualitzat que comporti el reconeixement de la matèria d’educació física.

En el cas d’aplicació del pla individualitzat, en els documents d’avaluació, la assignatura d’educació física no té qualificació ni computa a l’efecte del càlcul de la mitjana de curs o etapa.

Per a aquells alumnes que per motius de participació en tornejos, competicions o finals esportives, que impliquin l’absència al centre educatiu superior a quinze dies de forma continuada, el centre ha d’establir un PI que faciliti compaginar la pràctica esportiva amb l’activitat acadèmica. En aquest PI cal concretar les activitats de seguiment i els criteris d’avaluació per a cada matèria durant aquest període.

Per fer efectiu aquest PI, cal que els pares o tutors legals presentin, al centre on cursa l’ESO, la documentació següent:

 1. Sol·licitud de l’institut Angeleta Ferrer i Sensat adreçada al Director
 2. El certificat acreditatiu de les jornades esportives, les competicions o les finals en què participa amb el segell del Consell Català de l’Esport o de la federació esportiva corresponent.
 3. Escrit de compromís dels pares o tutors legals pel que fa a col·laborar en el seguiment acadèmic durant aquest període d’absència al centre.

En cas que l’alumne deixi l’activitat esportiva, la família ho ha de comunicar al centre de secundària, que prendrà les mesures oportunes.

2. Alumnes de BatxilleratL’alumnat amb dedicació significativa a l’esport, avalada pel Consell Català de l’Esport, poden sol·licitar, al director del centre educatiu, que se’ls apliqui un pla individual que inclogui el reconeixement de la matèria d’educació física i/o de matèries específiques. En aquest pla individual, cal adjuntar-hi la documentació següent:

 1. Sol·licitud de l’institut Angeleta Ferrer i Sensat adreçada al Director.
 2. Sol·licitud signada per l’alumne, o pel pare, la mare o el tutor o tutora legal de l’alumne, si és menor d’edat (dedicació significativa a l’esport) Convalida Educació Física o Convalida matèria específica
 3. Certificat del Consell Català de l’Esport (Avda. dels Països Catalans, 12; 08950 -Esplugues de Llobregat). Els alumnes han d’obtenir aquest certificat quan figurin en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

El director o directora del centre educatiu ha de fer considerar la petició de pla individual a la comissió d’atenció a la diversitat del centre, si escau, la qual ha de procedir d’acord amb el que es tingui establert per a l’elaboració de la resta de plans individuals de batxillerat. El pla és aprovat pel director o directora del centre, i s’ha de renovar cada curs.

Atès el motiu de la sol·licitud, el pla ha de deixar constància del reconeixement de la matèria d’educació física i, si escau, especificar els continguts i/o objectius de la matèria o de les matèries específiques que, a parer del centre, s’han de suprimir o modificar en el currículum de l’alumne. A efectes de les modificacions que afecten matèries específiques, cal tenir en compte que es consideren específiques també les matèries de modalitat que excedeixin de les matèries de modalitat que l’alumne ha de cursar en cada curs de batxillerat.

 

(aquest document el podeu trobar TAMBÉ a menu \ gestions AQUÍ EN LA NOSTRA WEB) 
 http://agora.xtec.cat/iesangeletaferrer/gestions/convalidacions-dhores-curriculars-eso-batxillerat/

1_solicitud-ins-angeleta-ferrer-EDITABLE (2020-21)