Específiques 4t

MATÈRIES ESPECÍFIQUES 4t ESO

específiques-17-18-004 eso

MATÈRIA ESPECÍFICA : VISUAL I PLÀSTICA

Aquesta assignatura t’ajudarà a conèixer i formar-te en diferents àmbits a nivell científic, tècnic i creatiu, preparant-te per a estudis posteriors:  Batxillerat Artístic, Cicles Formatius de Grau mig i de Grau superior de disseny, publicitat, imatge, arquitectura, tecnologies, etc.

Pots aprendre tècniques artístiques (dibuixar, pintar amb materials secs i aquosos, treballar el volum), com també dissenyar i dibuixar tècnicament en 2D i 3D, i adquirir coneixements de dibuix tècnic per representar objectivament l’espai.

T’iniciaràs en el coneixement de la història de l’art universal, en l’expressió a través de la fotografia i la realització d’un stop motion.

És interessant per tu que aprenguis a resoldre problemes d’una manera creativa; a crear obres artístiques que tinguin significat personal. Saber llegir imatges, preguntar-te i reflexionar sobre allò que contemplem del món artístic. Connectar l’art amb la vida, i viure i gaudir d’un clima creatiu i de treball disciplinat a les classes de taller.

Faràs una sortida per visitar la Fundació Miró, gaudiràs d’una visita guiada a una exposició d’art i també una audició de taller de música.

Si vols més informació sobre la matèria de Visual i Plàstica de 4t pots consultar el moodle de dibuix de 3r d’ESO, veuràs feines realitzades per companys més grans que ja han cursat la matèria. Val la pena!

(Moodle Angeleta Ferrer / dibuix / 3 ESO / informació matèria específica de 4t ).

MATÈRIA ESPECÍFICA : FRANCÈS 2a LLENGUA

 Adreçat als alumnes que han fet francès 2a llengua a 3r d’ESO. Ja pots fer un viatge a través del temps i de l’espai pel món de la francofonia. Gràcies al teu coneixement de la llengua, podràs participar de la multiculturalitat del país veí i entendre l’Europa del futur. Utilitzarem internet.

MATÈRIA ESPECÍFICA : ANGLÈS 2a LLENGUA 

Aquesta optativa va destinada a l’alumnat que fa francès com a 1ª llengua estrangera i està inclosa dins la franja de matèries específiques.

Consta de tres hores setmanals al llarg del curs i l’avaluació és contínua.

El nivell correspon al B1+ dins del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

El mètode que fem servir combina el treball de les destreses lingüístiques generals (comprensió oral, comprensió lectora, producció oral i producció escrita) tractant temes interessants i adequats per a alumnes d’aquesta edat. També s’introdueixen temes que tracten diversos aspectes culturals del món anglosaxó i de la nostra societat en general.

El material didàctic consta de dos llibres (llibre de text i quadern d’exercicis) que treballarem amb la finalitat d’assolir el nivell B1+ (intermedi Escola Oficial d’Idiomes) o B2, si s’escau (avançat Escola Oficial d’Idiomes). L’alumnat que tingui 15 anys ja podrà examinar-se, si vol, a les proves lliures de l’Escola Oficial d’Idiomes. Al llarg del curs anirem informant de les dues convocatòries (ordinària i extraordinària).

A part d’avaluar el coneixement i ús de la llengua anglesa a nivell escrit, també donem importància a la producció oral, per la qual cosa les diferents tasques encomanades per a posar a prova l’anglès oral, també seran avaluades.

Llibre de text: Burlington International English B1+ (student’s book and workbook), amb accés a pàgina web per a reforçar i ampliar el temari.

MATÈRIA ESPECÍFICA : MÚSICA

La matèria de música vol apropar a l´alumnat al gust per escoltar, comprendre i interpretar obres musicals de diferents estils musicals d´una manera atractiva i pràctica.

Les obres presenten diferents graus de dificultat a fi que cada alumne es trobi bé per poder interpretar-les.

Amb la música es pretén que l´alumne trobi un plaer en la interpretació musical de cançons amb diferents instruments de percussió orff, amb la flauta, amb la veu, amb el cos…i amb l´acompanyament de les peces amb el teclat, la guitarra, la bateria, el contrabaix…. o amb una base enregistrada.

L´alumnat participa de manera activa en la creació de cançons així com en la realització d´audicions i concerts en directe.

L’ específica de música vol ajudar a crear i fomentar un esperit crític de les obres musicals de diferents èpoques i també de l’ actualitat.

Des del curs 2015-16 compta amb el suport i la col·laboració tant a nivell de combos, com de cant i expressió corporal de professors del Conservatori Municipal de Música de Sant Cugat.

És una matèria adreçada a tot els alumnes, sigui quin sigui el batxillerat que després triïn, ja que ajuda a desenvolupar les seves capacitats auditives, memorístiques i emocionals.

MATÈRIA ESPECÍFICA:  FÍSICA I QUÍMICA

Una empenta o una estrebada és una força; tots els objectes que ens envolten estan en moviment; la gravetat fa que els objectes pesin; la llum, el so, les ones de televisió, els rajos ultraviolats són ones, algunes les podem percebre pels nostres sentits, però d’altres, no; amb el suc de la remolatxa podem saber si una solució és àcida o alcalina.

L’objectiu d’aquesta matèria és promoure l’ interès científic de l’alumnat de 4t d’ESO utilitzant estratègies pròpies del treball científic, ja sigui de manera manipulativa amb la realització de pràctiques al laboratori, a través de simulacions de processos físics o químics o d’altre material addicional fent ús de recursos informàtics o en xarxa. Així, d’una manera creativa i amena, l’alumne aprendrà a comunicar-se en llenguatge científic i a trobar explicacions a fenòmens del seu voltant.

Els coneixements científics es necessiten tant per exercir moltes professions com per donar resposta a problemes quotidians i interpretar fenòmens del món natural. D’aquí la importància de la matèria de física i química no tan sols pels alumnes que vulguin optar per una modalitat científica al batxillerat sinó també per tots aquells interessats en adquirir una formació científica bàsica.

Els continguts de la matèria de física i química a 4t d’ESO, organitzada en dos blocs, s’orienten a explicar:

Els fenòmens físics de la natura: moviment, forces, energia, ones,…

Les substàncies de la naturalesa: organització dels elements a la taula periòdica, propietats de les substàncies i la seva classificació, estructura i enllaç químic, reaccions químiques i la relació amb la vida quotidiana (neteja, alimentació, cosmètica…).

MATÈRIA ESPECÍFICA : BIOLOGIA-GEOLOGIA

Sembla que la Terra es va formar fa uns 4 600 milions d’anys. Els primers éssers vius dels quals hi ha indicis fòssils (d’estructura molt simple, semblants a alguns bacteris) tenen uns 3 500 milions d’anys. Fa tot just 200 milions d’anys que tots els continents en formaven un de sol. El pirineu d’avui s’alça damunt d’un solc que antigament era envaït pel mar. La Terra, des que es consolidà, ha conegut molts canvis. La vida, des que va aparèixer, també. Més del 99% de les espècies que han poblat la Terra ja s’han extingit.

La Terra i la vida constantment canvien però, si no hi parem atenció, ens costa de percebre-ho. Ara fa un segle i mig, quan Charles Darwin va exposar la seva teoria per explicar com evolucionaven les espècies, es va trobar amb moltes reticències. Fa poc més de cent anys, quan Alfred Wegener va exposar la seva teoria de la deriva dels continents, les reaccions van ser d’escepticisme (fins i tot dintre de l’àmbit científic).

En aquesta matèria, organitzada en tres blocs, ens atansarem a aquests aspectes. En el primer, hi tractarem l’estructura interna de la Terra i la conformació i el moviment de les plaques de la litosfera. En el segon, coneixerem el material genètic, clau per a la vida, i mirarem d’entendre la lògica de l’herència dels caràcters biològics. En el tercer, ens aproximarem a l’origen de la vida i als mecanismes que n’han permès l’evolució. Una diversificació adaptativa que l’ha dut a expandir-se per tota mena d’ambients fins a constituir els biomes de la biosfera actual.

MATÈRIA ESPECÍFICA : INFORMÀTICA

La tecnologia de la informació ha esdevingut un dels elements bàsics de les societats modernes. El ràpid desenvolupament d’aquesta tecnologia i la seva introducció a la majoria de camps de l’activitat humana, confirma la seva aplicació en àrees de coneixements i de professions cada vegada més àmplies i diverses. La informàtica és cada cop més propera a la vida quotidiana a través del teletreball, la videoconferència, la telecompra, les autopistes de la informació i el multimèdia interactiu.

L’objectiu bàsic d’aquesta matèria és preparar-te per a la comprensió, l’ús raonat i creatiu del seus continguts. D’una banda s’inclouen nocions bàsiques de sistemes operatius i xarxes.  D’altra banda, també s’ofereix l’aprenentatge de  diversos programes per al tractament d’imatges (Photoshop), per a la creació i edició de vídeos (Windows Movie Maker), per a l’edició de sons (Audacity), els fulls de càlcul i programes gràfics(Excel) i bases de dades (Access). També t’introduiràs en el món de la programació i per això faràs servir programes com Scratch i dissenyaràs aplicacions pel mòbil utilitzant l’Appinventor.

MATÈRIA ESPECÍFICA : LLATÍ

L’objectiu d’aquesta matèria és oferir un “tastet” de llengua llatina a tot l’alumnat de 4ESO i la possibilitat d’aprofundir en els coneixements de història, cultura i mitologia clàssica.

Pot ser interessant per a tot l’alumnat, independentment de l’opció de batxillerat futura, ja que els continguts estan pensats per a contribuir a la  formació cultural i lingüística de tot l’alumnat, d’una manera amena :

– La llengua llatina i la gramàtica s’estudien amb una metodologia de llengua moderna.  – Es dóna una especial importància a l’estudi de l’etimologia (origen de les paraules) i les expressions llatines.

– S’incideix en els temes de cultura clàssica que més incidència tenen en el nostre món, que s’estudien d’una manera activa: a través de pel·lícules, treballs guiats amb Internet, lectures d’obres llatines traduïdes, visites a museus i restes arqueològiques, assistència a representacions d’obres de teatre clàssic…

L’avaluació es farà a través del treball a classe, de controls de les lectures i d’exàmens escrits, que es podran fer amb el llibre de text i el material de classe. 

MATÈRIA ESPECÍFICA : TECNOLOGIA

T’agraden els circuits electrònics? i la robòtica? i les noves tecnologies de control, com la domòtica o la pneumàtica? T’interessen els motors elèctrics i les seves aplicacions? Creus que el muntatge de petits automatismes pot ser interessant per a la teva formació? T’agradaria conèixer millor com funcionen les instal·lacions que hi ha al teu propi habitatge?