Justificació d’absències i permís sortides

En cas que un/a alumne/a no hagi assistit a alguna classe per motius justificats, caldrà que porti un justificant d’absències signat per la família i que l’entregui al seu tutor o la seva tutora.

El podeu descarregar directament en el següent enllaç:

Justificant d’absències

D’altra banda, en cas que el vostre fill o la vostra filla hagi de sortir del centre en horari escolar, haurà de portar la següent autorització:

Autorització de sortida del centre