Justificació d’absències

En cas que un/a alumne/a no hagi assistit a alguna classe per motius justificats, caldrà que porti un justificant d’absències signat per la família i que l’entregui al seu tutor o la seva tutora.

El podeu descarregar directament en el següent enllaç:

Justificant d’absències