Projecte educatiu del centre (PEC)

Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social.

Tenint en compte aquests objectius prioritaris i per concretar les actuacions  i els aspectes recollits en el document Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar,  dissenyem el nostre Projecte Educatiu:

Els diferents estaments de l’Institut d’Alella acorden que les actituds, les decisions i les actuacions que portaran a terme s’orientaran pels següents principis i propòsits, els tindran com a patró de referència i no podran estar-hi en contradicció.

 

  1. MISSIÓ

L’Institut d’Alella  té com a missió educar,  missió que entenem com la formació, la transmissió de continguts, procediments i valors per formar persones responsables amb sentit crític i preparades per participar activament en la nostra realitat social per millorar-la amb la seva aportació.

La nostra acció educativa està dirigida  als alumnes, les seves famílies  i el nostre entorn en general.

Amb la nostra actuació pretenem participar i implicar-nos en la millora de la nostra societat dins el marc de l’Educació publica.

 

  1. VISIÓ

Ésser  reconegut  socialment  com  un  Institut  de  referència,  pels  seus  resultats  de  formació,  que  potencia  el  desenvolupament personal i la contribució a la competència professional dels seus alumnes i llur incorporació a la vida activa mitjançant la inserció laboral.

Altrament, també aspirem a tenir un prestigi per la qualitat de la seva gestió, la seva imatge externa, la seva obertura i relació amb l’entorn social, econòmic i tecnològic, pel tracte humà en el si de l’institut, pel que fa a alumnes, pares, empreses i institucions lligades al món educatiu.

Ser una organització educativa que aspira a l’excel·lència, mitjançant la seva implicació en la millora contínua.

 

  1. VALORS

3.1. Assumir el principi de la Millora contínua com autèntic catalitzador dels nostres esforços.

 3.2. Aplicar en la nostra gestió interna els conceptes fonamentals de l’Excel·lència: orientació cap als resultats, lideratge i constància en els objectius, desenvolupament i implicació de les persones, aprenentatge, innovació i millora continua, desenvolupament d’aliances i responsabilitat social.

3.3. Professionalitat

3.4. La qualitat entesa com a capacitat per identificar necessitats dels usuaris i satisfer llurs expectatives i necessitats.

3.5. Gestió basada en el lideratge participatiu, en el treball en equip i en la responsabilitat de cadascun dels membres que treballen en el centre, en un clima que afavoreixi la participació activa i creativa.

3.6. Confiar la identificació d’oportunitats de millora i la resolució de problemes a tots  els  integrants  de  l’organització  educativa,  en  un  clima  de  participació  i respecte.

3.7.  Escoltar  i  analitzar  propostes.  Crear  un  clima  de  treball  basat  en  la participació.

3.8. Conducta ètica responsable per afavorir que, per sobre d’interessos particulars, prevalguin els col·lectius en favor d’una fita comuna.

3.9. Actitud receptiva i oberta a les demandes de la Comunitat Educativa.

3.10. Voluntat per afrontar els canvis.

 

  1. ÀMBIT HUMÀ I DE LES RELACIONS INTERPERSONALS

4.1. Les relacions dels membres de la comunitat escolar vindran marcades per una actitud  de  respecte i  tolerància, que  possibiliti i  faciliti  expressar lliurement els diferents punts de vista en un clima favorable.

4.2. Cap persona de l’institut no serà discriminada per raó de la seva ideologia, de la seva confessionalitat o aconfessionalitat religiosa, per raons ètniques o culturals, de llengua, de sexe, de capacitat física o intel·lectual o per la seva situació socioeconòmica. El centre mostrarà una actitud integradora tot utilitzant els recursos de què pugui disposar.

 

5.- ÀMBIT EDUCATIU I INSTRUCTIU

5.1. La tasca pedagògica i la de tutoria seran considerades les primeres i més importants dins el conjunt de feines que cal realitzar dintre el centre. Aquestes es planificaran en equip: reunió de tutors, equips docents i departaments.

5.2. Les  decisions pedagògiques es  prendran sempre de manera compartida – superant plantejaments estrictament individualistes, en benefici d’una acció pedagògica col·lectiva- des de la perspectiva de l’experimentació, l’avaluació i la revisió constants, i estaran sempre en funció de les necessitats educatives dels alumnes.

5.3. La renovació pedagògica i tècnica seran instruments bàsics que han de facilitar i propiciar que es pugui impartir un ensenyament actualitzat i de qualitat.

5.4. S’orientarà el treball per aconseguir una educació integral dels alumnes, desvetllant-los l’esperit crític, el respecte cap al medi ambient, la participació i els valors positius (afany de superació, esforç personal) per educar-los com a ciutadans lliures i responsables dins una comunitat democràtica i plural.

5.5. Els espais específics (biblioteca, laboratoris, tallers…) es consideraran espais educatius, dinàmics i de formació a l’abast de la comunitat educativa. Oferiran materials en tot tipus de suport per a l’aprenentatge i per a la recerca i seran una eina, adreçada al professorat i a l’alumnat, que estarà al servei del desenvolupament del currículum de totes les àrees i etapes educatives. S’entendran com a recursos necessaris per a l’adquisició de les competències bàsiques.

5.6. El respecte als diferents ritmes i capacitats personals de cada alumne/a es tindrà en consideració en la planificació educativa i instructiva en els ensenyaments obligatoris, amb l’objectiu de procurar que cada un d’ells desenvolupi al màxim les seves possibilitats.

5.7. El català serà la llengua vehicular de l’institut i s’emprarà, sempre que es pugui, en les tasques de secretaria, a la classe, en el material didàctic  (llibres i apunts), en la retolació del centre, a les cartelleres informatives, etc.


6.- ÀMBIT DE LA GESTIÓ I L’ORGANITZACIÓ

6.1. El diàleg que es pugui portar a terme en el si dels estaments que s’estableixin (claustre, reunions de coordinació, departaments, etc) serà  la  base que  ha  de permetre,  de  manera  democràtica  i  consensuada,  i  d’acord  amb  el  marc competencial  que  correspongui  a  cada  un  d’ells,  arribar  a  prendre  decisions referents a objectius, actituds i normativa que no estiguin fixades pel Departament d’Educació.

6.2. La formalització de vies de participació i implicació en la gestió i l’organització del centre a través de comissions o d’altres estructures o organismes que es puguin determinar, haurà de permetre anar més enllà d’opcions individualistes en benefici de la configuració d’un centre amb personalitat pròpia, caracteritzat per actituds i valors amb els quals tots ens puguem sentir identificats.

6.3. La racionalització del treball i la potenciació de les capacitats de cadascú seran elements que es consideraran per tal de fer possible una gestió operativa i eficaç, que superi la improvisació, la rutina i l’activitat sense sentit, i promogui la satisfacció professional i personal.

6.4. Les decisions i acords sobre el marc general de funcionament i organització es prendran amb una visió general de centre, superant visions parcel·lades o incompletes de nivell, etapa o departament.

6.5. Les decisions que afectin la totalitat del centre es fixaran amb una perspectiva de futur, garantint un marge temporal suficient, de tal manera que s’afavoreixi una estabilitat organitzativa.

 

7.- ÀMBIT DE LA RELACIÓ AMB L’ENTORN, LES INSTITUCIONS I LES FAMÍLIES

7.1. L’arrelament de l’institut al municipi i a la zona ens haurà de fer estar atents a les seves necessitats laborals i educatives i procurarem donar-los resposta segons les possibilitats de cada moment: batxillerats, cicle formatiu, cessió de les instal·lacions per a activitats diverses, etc.

7.2. Les relacions que es mantinguin amb les autoritats educatives, els ajuntaments, les empreses o d’altres organismes o institucions que puguin tenir incidència en l’activitat del centre s’orientaran de manera que puguin ser fluides, efectives, transparents i marcades per la imaginació i la creativitat, en benefici dels objectius del centre.

7.3. Es mantindrà una actitud de diàleg, cooperació i intercanvi professional amb els centres de Primària de referència, amb l’objectiu que la xarxa d’ensenyament públic de tot el municipi resulti coherent i sigui fruit de la complementació d’esforços.

7.4. S’afavorirà la participació, el suport i la col·laboració dels pares fent aportacions a la línia que marca l’acció educativa a través del Consell Escolar i l’AMPA.

7.5. Es procuraran canals suficients i àgils de relació amb les famílies (reunions, informes, entrevistes, circulars, etc.) en benefici del progrés educatiu i instructiu dels nois i noies.

 

8.- ÀMBIT DE LES INFRAESTRUCTURES I ELS RECURSOS ECONÒMICS

8.1. Amb la finalitat de poder realitzar amb comoditat i eficàcia la tasca docent, es vetllarà perquè les infraestructures es mantinguin constantment en un bon estat de conservació i manteniment.

8.2. La distribució dels recursos econòmics es realitzarà segons les prioritats que s’estableixin en  la  planificació pressupostària, elaborada segons les  necessitats estructurals i de la qualitat pedagògica i el respecte medioambiental.

8.3. Es cercaran, en la mesura del que sigui possible, noves fonts de generació de recursos econòmics que complementin els assignats pel Departament d’Ensenyament, de manera que reverteixin en la millora de l’equipament de l’institut.

 

Els diferents òrgans del centre, tant unipersonals com col·lectius – en el marc de les seves atribucions i competències – procuraran garantir la unitat d’interpretació dels principis i propòsits que defineix aquest PEC i en valoraran la coherència i la connexió amb les pràctiques individuals o col·lectives i els diversos plantejaments que es puguin derivar de la seva concreció, tot proposant les modificacions, si escau, en la forma i terminis que s’estableixin.