Batxillerat

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, format per dos cursos acadèmics. El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Tot seguit llistem uns enllaços que poden resultar útils en el procés de preinscripció i matrícula i d’altres per facilitar la tria i configuració del currículum:

Orientació secundaria postobligatòria: Batxillerat, cicles formatius i PAU
Informació i matrícula de batxillerat Informació PAU (Selectivitat) Orientació Cicles Formatius
insalella00 pau01 cicles
Orientació estudis universitaris
Orientació Universitat Canal Universitats EUC: Informes qualitat estudis
que_i_per_que  birret  QUALITAT SIST UNIVERSITARI
Estructura de batxillerat

El batxillerat s’estructura de la següent forma:

 • Matèries comunes: obligatòries per a tot l’alumnat, independentment de la modalitat de batxillerat.
 • Matèries comunes d’opció: obligatòries en funció de la modalitat de batxillerat que s’esculli.
 • Matèries de modalitat: pròpies de la modalitat de batxillerat que s’esculli. El centre dissenya els diferents itineraris i les matèries que hi inclou.
 • Matèries específiques: matèries que el centre pot oferir al seu alumnat en els diferents itineraris.
Modalitats de batxillerat

Es poden cursar les següents modalitats de batxillerat:

 • Ciències i tecnologia
 • Humanitats i ciències socials
 • Arts

Al nostre centre es poden cursar:

 • la modalitat de ciències i tecnologia en dos itineraris (científic o tecnològic)
 • la modalitat d’humanitats i ciències socials en dos itineraris (humanístic o ciències socials).
  Taula ponderacions materies batxillerat – Millora nota PAU

  Per calcular la nota d’admissió s’escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

  Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau -que s’aplicaran per a l’accés a la universitat- s’especifiquen a continuació:taula.

Notes de tall – Adjudicació de places sistema universitari públic

Les places de cadascun dels centres d’estudi s’adjudiquen, començant per la sol·licitud de l’estudiant preinscrit/a amb la nota més alta i baixant per ordre de nota fins que s’exhaureixen totes.

Així doncs, la nota de tall correspon a la de l’últim/a estudiant que ha obtingut plaça en un determinat centre d’estudi universitari. Per això, s’ha de tenir en compte que no es tracta d’una nota prefixada sinó que pot variar cada any, ja que resulta de la relació existent entre les places disponibles en cada centre i el nombre d’estudiants que les sol·liciten en preinscripció.

Per calcular la nota d’admissió s’escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

Informació notes de tall curs passat.