Més sobre el Batxillerat

Tot seguit llistem uns enllaços que poden resultar útils en el procés de preinscripció i matrícula i d’altres per facilitar la tria i configuració del currículum:

Orientació secundaria postobligatòria: Batxillerat, cicles formatius i PAU
Informació i matrícula de batxillerat Informació PAU (Selectivitat) Orientació Cicles Formatius
insalella00 pau01 cicles
Orientació estudis universitaris
Orientació Universitat Canal Universitats EUC: Informes qualitat estudis
que_i_per_que  birret QUALITAT SIST UNIVERSITARI
Taula ponderacions materies batxillerat – Millora nota PAU

Per calcular la nota d’admissió s’escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau -que s’aplicaran per a l’accés a la universitat- s’especifiquen a continuació: taula.

Notes de tall – Adjudicació de places sistema universitari públic

Les places de cadascun dels centres d’estudi s’adjudiquen, començant per la sol·licitud de l’estudiant preinscrit/a amb la nota més alta i baixant per ordre de nota fins que s’exhaureixen totes.

Així doncs, la nota de tall correspon a la de l’últim/a estudiant que ha obtingut plaça en un determinat centre d’estudi universitari. Per això, s’ha de tenir en compte que no es tracta d’una nota prefixada sinó que pot variar cada any, ja que resulta de la relació existent entre les places disponibles en cada centre i el nombre d’estudiants que les sol·liciten en preinscripció.

Per calcular la nota d’admissió s’escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

Informació notes de tall curs passat.