Projecte de lectura a l’ESO

Des del curs 2012-13, el Seminari de Llengua castellana i Literatura està desenvolupant un projecte de lectura a l’ESO. El seu objectiu primordial és fomentar l’hàbit lector dels nostres alumnes i, a la vegada, orientar-los en el seu procés d’aprenentatge cap a lectures més exigents, que demanen uns lectors crítics i madurs.

Els alumnes cada trimestre han de realitzar de forma obligatòria una lectura triada lliurement. El professor, a la sessió de lectura, li correspon fer el seguiment individualitzat, a fi de detectar dificultats, grau d’assoliment de la comprensió lectora, ritme lector, adequació de la lectura…

Aquest projecte implica el suport de les biblioteques (tant de llum de mar, biblioteca del nostre centre, com la biblioteca publica Ferrer i Guàrdia) i el de les famílies. Aquestes poden acompanyar el seu fill, en el seu creixement lector, proposant lectures, suggerint títols a la llibreria…

biblioteca-ins-alella-min biblioteca-copia-min