Biblioteca

HORARI (de dilluns a divendres)

(Adaptat a les mesures COVID)

MATÍ:

DILLUNS: de 9 a 13 h (ens podreu trobar a l’AMPA)

DIMARTS: de 9 a 10 h i  de 10 a 13 h (ens podreu trobar a l’AMPA)

DIMECRES:de 9 a 12:30 h

DIJOUS: de 9 a 13 h

DIVENDRES: de 9 a 11:30 h (ens podreu trobar a l’AMPA) i d’11:30 a 13 h

TARDA:

de dilluns a divendres de 15:30 a 19:30 h


La Biblioteca també disposa de dos espais virtuals: el catàleg en línia i el blog de la biblioteca.

Contacte
Correu electrònic: bibliotecaagustiserra@gmail.com

Accés
És imprescindible signar el full d’assistència que hi ha a l’entrada i omplir les dades sol·licitades (nom i cognoms, curs, hora d’entrada).

Normes generals
Els usuaris de la biblioteca es comprometen a respectar i complir les normes generals de comportament. La biblioteca vol garantir als seus usuaris un entorn de treball net, saludable i tranquil.

El treball a la biblioteca és únicament personal, excepte en el cas que es vingui amb el o la docent en hores de classe a fer-hi un treball pràctic o en la realització d’una activitat de la biblioteca.

  • No està permès entrar menjar o begudes. L’ incompliment d’aquesta norma, després de l’avís del personal, comportarà l’expulsió del responsable en el moment en què es produeixi.
  • No estan permeses les activitats que produeixin sorolls molestos (utilitzar el telèfon mòbil o aparells de música, treballar en grup, conversar, etc). L’ incompliment d’aquesta norma, després de l’avís del personal, comportarà l’expulsió del responsable en el moment en què es produeixi.
  • No estan permesos els comportaments que faltin el respecte als usuaris o al personal de la Biblioteca. L’incompliment d’aquesta norma, després de l’avís del personal, comportarà l’expulsió del responsable en el moment en què es produeixi. Així mateix, s’informarà a la Direcció perquè prengui les mesures oportunes.
  • No estan permesos els comportaments que provoquin danys a la documentació, als equips o a les infraestructures de la Biblioteca. L’incompliment d’aquesta norma, després de l’avís del personal, comportarà l’expulsió del responsable en el moment en què es produeixi. Així mateix, s’informarà a la Direcció perquè prengui les mesures oportunes.

Servei de préstec de documents
Per utilitzar el servei de préstec,  cal formar part de la comunitat educativa del centre. Els alumnes, a més, han d’estar al corrent de tots els pagaments (matrícula, quota de l’ AMPA, assegurança escolar, etc.). 

Servei de préstec
2 llibres durant 3 setmanes; 2 revistes durant 2 setmanes; 4 materials multimèdia durant 2 setmanes.

Reserves
Alguns documents es poden reservar durant 1 setmana (consulteu-ho a la biblioteca).

Pròrrogues
Si no hi ha cap reserva, es pot prorrogar el préstec de documents: 15 dies +, els llibres i 10 dies +, els altres documents.

Retorn de documents

  • Tots els materials consultats s’han de deixar sobre el taulell d’informació i no retornar-los a les prestatgeries.
  • L’usuari que faci malbé o perdi un document que té en préstec n’ha de restituir a la Biblioteca una obra idèntica o bé abonar-ne l’ import corresponent.
  • El retard de més d’una setmana en la devolució d’un document comporta l’exclusió de l’usuari del servei de préstec per un període de temps equivalent.
  • En cas de no-devolució del document, la Biblioteca prendrà les mesures oportunes a cada situació.

Ús dels ordinadors
La finalitat dels ordinadors és la consulta dels recursos d’informació necessaris per a l’activitat acadèmica i de recerca. La Biblioteca es reserva el dret de limitar la utilització d’aquests recursos i dels programes disponibles per a d’altres fins (treballs particulars, correu electrònic, consulta de notes, etc.).

Cal sol·licitar accedir als recursos informàtics, i el personal de la biblioteca és qui assigna el número d’ordinador i el temps d’utilització. En cas de molta demanda, aquest temps serà de 30 minuts, i només ampliable a criteri de la persona responsable de la biblioteca.

No es permet treballar simultàniament amb diversos ordinadors
Altres utilitzacions no educatives, personals o particulars, seran objecte de sanció amb la pèrdua dels drets de connexió a Internet.

No es permet cap acció que pugui malmetre l’equipament informàtic, ni, l’ús o instal·lació d’altres programaris o l’alteració dels que estan instal·lats.  L’ incompliment d’aquesta norma, després de l’avís del personal, comportarà l’expulsió del responsable en el moment en què es produeixi. Així mateix, s’informarà a la Direcció perquè prengui les mesures oportunes.

Servei d’impressió
El servei de la impressora únicament abasta la impressió de les recerques i treballs realitzats a la biblioteca. Cal avisar-ne la persona responsable abans d’enviar el document per imprimir, i serà qui donarà l’ordre d’impressió segons convingui (re. Art. 8 del RRI).

Incompliment del reglament
L’incompliment reiteratiu d’aquest reglament, com també qualsevol comportament que no s’hi reculli però que resulti perjudicial per a la Biblioteca o per als seus usuaris, a més de les sancions ja especificades, es comunicarà a la Direcció del centre perquè hi adopti les mesures que consideri oportunes.