Aula d’Acollida

L’institut Vila de Gràcia compta amb una Aula d’acollida.

Professora Departament
Olga Masgrau Seminari de Llengua Catalana

Tot l’alumnat nouvingut compta amb aquest servei de suport, el qual li facilita l’accés a la llengua catalana.  L’aula d’acollida és un mètode educatiu per a donar resposta a les necessitats de l’alumnat nouvingut. Aquesta aula facilita l’atenció personalitzada i adequada per a aquests alumnes. L’estructura organitzativa que s’hi aplica l’adquisició d’una competència lingüística per part de l’alumnat, i ofereix un currículum adaptat per tal que aquest es vagi integrant a les aules ordinàries.  D’aquesta manera es vetlla, també, per les necessitats emocionals i personals de l’alumnat nouvingut.

Es considera alumnat nouvingut aquell que s’ha incorporat en els darrers vint-i-quatre mesos en el sistema educatiu català. L’arribada d’aquest tipus d’alumnat al centre és un repte per a la comunitat educativa. Sovint ja que sovint els educands presenten desigualtats de condicions en relació al grup ordinari i, per tant, s’ha de procurar reduir al màxim les condicions perjudicials per a ells. Generalment, els i les alumnes nouvinguts/des presenten dificultats educatives com podrien ser l’analfabetisme, fins i tot de la seva llengua natal, problemes a l’hora de relacionar-se amb el grup i amb l’entorn familiar. Gràcies al paper de l’aula d’acollida, els i les alumnes estableixen vincles d’amistat tant amb aquells que provenen d’orígens diversos com amb aquells amb qui comparteixen llengua i/o procedència.