– Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu 2018-2019

Us informem que ja s’ha publicat la Resolución de la Secretaria de Estado de Educación y Formación profesional, por la que se convocan ayudas para alumnos con necesidad especifica de apoyo educativo para el curso académico 2018-2019.

Trobareu tota la informació a la web del Departament d’Ensenyament:

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/beques-ministeri/ajuts-nee/358-Conv-BOE-educacio-especial-curs-17-18.pdf

Veureu que, aquest curs, no hi ha cap modificació. Per tant, la consigna a seguir és la mateixa que el curs passat.

Recordar que:

1.- En tots els casos, per sol·licitar qualsevol tipus de component, l’EAP ha d’omplir l’apartat B “Acreditación de la necesidad específica de apoyo educativo”, encara que s’adjunti certificat del CAD emès per ICASS.

En aquest mateix apartat, es pot substituir el primer punt de l’informe específico: “Describa detalladamente la asistencia o servicio que se consideran necesarios, de acuerdo con el artículo 7.6 y 8.2 de la convocatoria, así como las características o condiciones” per l’informe NESE (annex 1).

Però els altres apartats que fan referència al nombre d’hores, s’han d’omplir igualment a l’imprès de beca.

2.- Respecte a les Altes Capacitats, les ajudes es demanen per a “Programas específicos complementarios a la educación reglada pera alumnado con necesidad de apoyo educativo asociado a las altas capacidades intelectuales”.