Estudis de batxillerat

El batxillerat a l'Institut Vidreres

L’institut Vidreres va entrar en funcionament el curs 1995-96. Pertany a la xarxa de centres educatius públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, oferint al nostre entorn els estudis reglamentats d’Educació Secundaria Obligatòria, Batxillerat i un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (Sistemes Microinformàtics i Xarxes). La titularitat pública del centre implica i regula aspectes tan diversos com el tracte igualitari, la transparència en l’adjudicació del dret a matrícula, l’accés a la docència i la gratuïtat de l’ensenyament.

El Projecte Educatiu de l'Institut Vidreres s'entén com el nivell de màxima expressió de l’autonomia del nostre centre i es fonamenta en els següents principis:

 • Que el nostre alumnat assoleixi les competències bàsiques a les diferents etapes i el màxim aprofitament educatiu dins de les seves possibilitats individuals.
 • Que fomenti l’equitat i la cohesió social.
 • Que serveixi com a guia d’actuació per a tots els professionals que actuen en el procés educatiu. 
 • Que contribueixi a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació del centre amb l’entorn social. 

Què oferim al nostre Projecte Educatiu de Batxillerat 

 • Educació inclusiva i respectuosa amb la pluralitat. 
 • Ensenyament basat en la cultura de l’esforç i el treball ben fet. 
 • Formació integral de l’alumne. 
 • Foment de la responsabilitat, autoexigència, autonomia personal, col·laboració i participació. 
 • Innovació i qualitat pedagògiques, dedicació, responsabilitat i professionalitat docents. 
 • Bona preparació per a l’accés a la Universitat i els CFGS. 
 • Col·laboració entre famílies i Institut.
 • Col·laboració amb empreses i entitats del nostre entorn. 
 • Participació en activitats formatives i d’orientació externes. 
 • Seguiment tutorial individualitzat de l’alumne. 
 • Orientació personal, acadèmica i laboral al llarg de tota l’etapa.

Què és el Batxillerat?

Els estudis de batxillerat ofereixen una formació general i especialitzada que prepara l’alumne per poder continuar posteriorment estudis universitaris, o cursar cicles formatius de grau superior o bé incorporar-se al món laboral. Per accedir al batxillerat en qualsevol de les seves modalitats cal estar en possessió del títol de graduat en educació secundària. També hi pot accedir l’alumnat que hagi obtingut el títol de Tècnic un cop superat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

Estructura i organització

El batxillerat es distribueix en dos cursos acadèmics, durant els quals es cursen matèries de diferents tipus:

 • Matèries comunes a totes les modalitats de batxillerat.
 • Matèries comunes d’opció: les cursen tots els alumnes de la modalitat corresponent
 • Matèries de modalitat, corresponent a l’opció escollida per l’alumne/a.
 • Matèries específiques a escollir, dintre de cada modalitat, entre l’oferta educativa del Centre.
 • Estada a l’empresa.
 • Treball de Recerca. tasca individual d’investigació en la qual l’alumne ha de demostrar la seva habilitat per tal de buscar informació, estructurar-la, analitzar-la i treure’n conclusions pròpies. Aquest treball és obligatori, cal aprovar-lo per obtenir el títol de batxiller i suposa un 10% de la qualificació final que s’obtindrà en acabar els estudis de batxillerat.

Els alumnes poden romandre al batxillerat en règim diürn un màxim de quatre anys, consecutius o no.

A l’Institut Vidreres es poden cursar dues modalitats de batxillerat:

 • Humanitats i Ciències Socials
 • Ciències i Tecnologia

La modalitat d’Humanitats i Ciències Socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

La modalitat de Ciències i Tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

Estudiar Batxillerat requereix

 • Bons hàbits d'estudi.
 • Esforç, constància i dedicació.
 • Responsabilitat i organització personal.

Currículum comú

Matèries 1r curs Hores
setm.
Matèries 2n curs Hores setm.
Llengua Catalana i Literatura 2 Llengua Catalana i Literatura 2
Llengua Castellana i Literatura 2 Llengua Castellana i Literatura 2
Llengua Anglesa 3 Llengua Anglesa 3
Filosofia 2 Història de la Filosofia 3
Educació Física 2 Història 3
Tutoria 1 Tutoria 1
Ciències món contemporani 2

Total 14 Total 14

Currículum diversificat 1r batxillerat (Curs 2019-20)

Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials

FRANGES

HUMANITATS

CIÈNCIES SOCIALS

Comuna d’opció 
(4h)

 Llatí I

Matemàtiques Aplicades Ciències Socials I

Modalitat (4h)

 Literatura Universal o Literatura Castellana

Economia de l’Empresa I

 Modalitat (4h)

 Grec I   o     Economia

 Modalitat o específica

(4h o 2h+2h) 

Història Món Contemporani (4h) o
Francès (4h) o
Comunicació i cultura + FOL (2h + 2h)


Modalitat Ciències i Tecnologia

FRANGES

CIÈNCIES

TECNOLOGIA

Comuna d’opció (4h)

Matemàtiques IMatemàtiques I

Modalitat (4h)

 Física I    o     Ciències de la Terra (Geologia) IFísica I

 Modalitat (4h) 

 Biologia I     o     Tecnologia Industrial I

 Modalitat o específica (4h)

Química I     o      Dibuix Tècnic I

2n Batxillerat (Curs 2020-21)

Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials

FRANGES

HUMANITATS

CIÈNCIES SOCIALS

Comuna d’opció 
(4h)

 Llatí II

Matemàtiques Aplicades Ciències Socials II

Modalitat (4h)

Literatura CatalanaEconomia de l’Empresa II

 Modalitat (4h)

Grec II     o     Geografia

 Modalitat o específica

(4h o 2h+2h) 

Història de l'Art o Psicologia + Sociologia (2h +2h)


Modalitat Ciències i Tecnologia

FRANGES

CIÈNCIES

TECNOLOGIA

Comuna d’opció 
(4h)

 Matemàtiques II

Matemàtiques II

Modalitat (4h)

 Física II o Ciències de la Terra (Geologia) II

Física II

 Modalitat (4h) 

 Biologia II o Tecnologia Industrial II

 Modalitat o específica (4h o 2h+2h)

 Química II (4h) o Psicologia + Sociologia (2h + 2h)

Química II o Dibuix Tècnic II (4h) o
 Electrotècnia (4h)

En negreta i subratllades, matèries de les quals l'alumnat es pot examinar a les proves d'accés a la universitat (PAU).

Més informació

Darrera modificació: dilluns, 29 abril 2019, 08:51