Preinscripció - Batxillerat

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT

CURS  2018/19       

2018

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Maig

14

15

16

17

18

21

22

23 24

Preinscripció i matriculació      Curs  2018-19

Presentació de les sol·licituds: del 14 al 24 de maig.

Horari de Secretaria per formalitzar la preinscripció: Matí de les 8.30 a les 13’30 hores (de dilluns a divendres). Tarda de dilluns i dimarts de 16 a 17 hores.

Documents que cal presentar

 Si no es presenta tota la documentació que es demana no es podrà formalitzar la preinscripció.

 1.     La sol·licitud de preinscripció, que us facilitaran gratuïtament a qualsevol centre docent o a la pàgina http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

2.     Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

3.     Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor. Si són estrangers passaport o NIE. (Si l'alumne/a és menor d'edat).

4.     Fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació. (Si l'alumne/a és menor d'edat).

5.     Fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne.

6.     Certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda a l’ESO (calculada amb dos decimals). Si encara l’està cursant , certificació de la nota mitjana dels cursos ja avaluats definitivament. (1r, 2n i 3r d'ESO)

 

També cal aportar la documentació acreditativa dels diferents criteris específics, generals i complementaris de baremació. Només s’ha de presentar si s’al·leguen.

 

Criteris específics

. Adscripció al centre. Els centres adscrits a l'Institut de Vidreres són l'Institut de Maçanet de la Selva i l'Institut de Sils.

 

Criteris generals

 

. Existència de germans matriculats o pares o tutors que treballen al centre (40 punts).

. Proximitat al centre.

-          Domicili familiar dins l’àrea de proximitat (30 punts). Si el domicili familiar no és el que consta al DNI s’ha d’acreditar l’actual domicili amb un certificat d’empadronament.

-          Treball dins l’àrea de proximitat (20 punts). S’ha d’acreditar amb un certificat del lloc de treball.

 . Beneficiaris de l’ajut de renda mínima d’inserció (10 punts).

. Disminució igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare o germans (10 punts). S’ha d’acreditar amb el certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar Social i Família.

 

Criteris complementaris

 

. Família nombrosa o monoparental (15 punts). S’ha d’acreditar amb el carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

. Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs (10 punts). S’ha d’acreditar amb un certificat mèdic.

. Si el pare, la mare, el tutor/a o un germà/na han estat escolaritzats en el centre (5 punts).

 

La falsedat de les dades aportades comporta, d’acord amb la Resolució de preinscripció i matriculació del curs 18/19, la invalidació dels centres de prioritat que puguin correspondre.

 

Calendari de preinscripció i matriculació del curs 18/19 :

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentació de sol·licituds

 

 

Del 14 al 24 de maig

1.     Publicació llista amb barem provisional

2.     Termini per presentar reclamacions

3.     Publicació de la llista un cop resoltes les reclamacions

4.     Sorteig del número per al desempat

5.     Publicació de la llista ordenada definitiva

6.     Publicació de l'oferta final

7.     Publicació de la llista de l'alumnat admès

8.     Període de matrícula ordinària

9.     Període de matrícula extraordinària pels pendents d'exàmens de setembre

5 de juny

Del 6 al 8 de juny

13 de juny


14 de juny

18 de juny

29 de juny

3 de juliol


Del 4 a l'11 de juliol

Del 5 al 7 de setembre


Baixa aquest document en PDF

Darrera modificació: dimarts, 15 maig 2018, 20:46