Preinscripció 2019/20 - ESO


2019

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 Març
29

 Abril 1 2 4

8

9

      

  

Preinscripció i matriculació      Curs  2019-20

 

Presentació de les sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril.

 

Horari de Secretaria per formalitzar la preinscripció: Matí de les 8.30 a les 13.30 hores (de dilluns a divendres). Tarda de dilluns i dimarts de 16 a 17 hores.

Documents que cal presentar

Si no es presenta tota la documentació que es demana no es podrà formalitzar la preinscripció.

 1. La sol·licitud de preinscripció, que us facilitaran gratuïtament a qualsevol centre docent o a la pàgina http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/
 2. Fotocòpia del DNI de l’alumne/a. Si és estranger, passaport o NIE. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 3. Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor. Si són estrangers, passaport o NIE. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 4. Fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
 5. Fotocòpia de la TIS (tarjeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a.

També cal aportar la documentació acreditativa dels diferents criteris específics, generals i complementaris de baremació. Només s’ha de presentar si s’al·leguen.

 Criteris generals

 • Existència de germans matriculats o pares o tutors que treballen al centre (40 punts). Aquesta puntuació també s’aplica quan els germans estan matriculats al CEIP Salvador Espriu o CEIP Sant Iscle.
 • Proximitat al centre.
  • Domicili familiar dins l’àrea de proximitat (30 punts). Si el domicili familiar no és el que consta al DNI s’ha d’acreditar l’actual domicili amb un volant municipal de convivència.
  • Treball dins l’àrea de proximitat (20 punts). S’ha d’acreditar amb un certificat del lloc de treball.
 • Beneficiaris de l’ajut de renda garantida de ciutadania (10 punts). S’ha de presentar la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica.
 • Disminució igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare o germans (10 punts). S’ha d’acreditar amb el certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar Social i Família.

Criteris complementaris

 • Família nombrosa o monoparental (15 punts). S’ha d’acreditar amb el carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
La falsedat de les dades aportades comporta, d’acord amb la Resolució de preinscripció i matriculació del curs 19/20, la invalidació dels centres de prioritat que puguin correspondre.


Calendari de preinscripció i matriculació del curs 19/20 :

Presentació de sol·licituds

Del 29 de març al 9 d’abril

1

Publicació llista de sol·licituds baremades

26 d'abril

2

Termini de reclamació al barem provisional

Del 29 d'abril al 3 de maig

3

Publicació de la llista un cop resoltes les reclamacions

8 de maig

4

Publicació de les llistes de l'alumnat admès

12 de juny

5

Període de matrícula 1r ESO

Del 20 al 26 de juny

6

Període de matrícula 2n, 3r i 4t d'ESO (alumnat nou)

Del 27 de juny al 3 de juliol


Baixa aquest document en pdf.

Darrera modificació: dimecres, 20 març 2019, 12:02