Presentació del projecte

El nostre centre sempre ha considerat la biblioteca com un espai important per desenvolupar la tasca educativa i un punt de referència per totes les àrees impartides de consulta i d’aprenentatge, així com una manera de fomentar el gust per la lectura en els nostres alumnes.

Des de sempre hem volgut que la biblioteca fos un espai d’aprenentatge, de recerca, de treball, de lectura i que tingués a més a més finalitats lúdiques i on es pogués explotar els recursos informàtics amb que compta.

Per tant, el nostre objectiu és que tot l’ alumnat tingui la possibilitat de dominar les habilitats necessàries per:

– Accedir a la informació, sigui quin sigui el suport que la vehiculi (imprès, no imprès, electrònic).

– Comprendre i dominar les habilitats i tècniques de cerca d’informació i de presentació dels resultats.

– Desenvolupar habilitats per avaluar, extreure, sintetitzar i utilitzar la informació que prové de diferents fonts.

– Utilitzar les dades i la informació per ampliar la seva base de coneixement personal.

– Explorar formes creatives d’ utilitzar la informació.

– Comprendre l’herència cultural i la seva història, així com la cultura i la història d’altres societats i grups socials.

– Millorar les seves capacitats per conèixer-se desenvolupant el plaer per la lectura.

– Explorar els valors i creences d’ altres llegint obres del món sencer.

– Pensar de manera crítica i prendre decisions en funció de les necessitats i valors de cadascú.

– Participar activament en les decisions del  seu propi aprenentatge.

D’altra banda, el nostre objectiu és que la biblioteca sigui utilitzada per tota la comunitat educativa, alumnes, pares i professors. També volem involucrar a tot el claustre de professors per a que d’alguna manera participin i estiguin en contacte de forma activa amb la biblioteca.