Batxillerat

 


1- Què es pot estudiar?
Arts

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.e32cbab633a72f5cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=b6f4e5b683f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b6f4e5b683f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Humanitats i ciències socials

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/que-estudiar/humanitats/

  Ciències i tecnologia

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.e32cbab633a72f5cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=ef46e5b683f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ef46e5b683f2b210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
El batxillerat es cursa generalment de manera presencial, tot i que també hi ha altres opcions.
L’alumnat que també cursa ensenyaments de música i dansa pot demanar l’exempció d’algunes matèries de batxillerat.

4- El Treball de Recerca

 

5- EL BATXILLERAT A L’INS SERÒS   CURS 16-17

Distribució curricular de primer de batxillerat

MATÈRIES DE PRIMER DE BATXILLERAT
Matèries comunes
Llengua catalana i literatura I 2
Llengua castellana i literatura I 2
Llengua estrangera I 3
Filosofia 2
Ciències per al món contemporani 2
Educació física 2
Tutoria/ Treball de recerca 1
Matèries optatives
Modalitat de Ciències

i Tecnologia

Modalitat d’Humanitats

i Ciències Socials

Matemàtiques I Matemàtiques

Aplicades CS I

Grec I 4
Física I Economia I Llatí I 4
Dib Tècnic I Biologia I Hª Mon Contemporani Francès 4
Tecno Ind I Química I Lit Catalana 4
Total hores 30

 

 

Distribució curricular de segon de batxillerat

 

MATÈRIES DE SEGON DE BATXILLERAT
Matèries comunes
Llengua catalana  i literatura II

Llengua castellana i literatura II

Llengua estrangera II

Història de la Filosofia

Història

Treball recerca / Tutoria

2
2
3
3
3
1
Matèries optatives
Modalitat de Ciències i Tecnologia Modalitat d’Humanitats

i Ciències Socials

Física II Llatí II Economia i Organització de l’empresa II 4
Matemàtiques II Grec II Matemàtiques

Aplicades CS II

4
Tecnologia

Industrial II

Biologia II Literatura Castellana 4
Dibuix Tècnic II Química II Hª Art II 4
Total hores 30