Informació del preu públic

Annex 1

Instruccions als alumnes per al pagament dels preus públics per a la matrícula en els cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny.   Curs 2019-2020.

 

Tramitació

Per matricular-se, l’alumne ha de justificar el pagament del preu públic corresponent. Cal seguir els passos següents:

 1. Recollir els impresos de matriculació disponibles a la secretaria/consergeria de l’institut.
 2. Identificar el preu que correspon als ensenyaments en què es matricula l’alumne.
 3. Comprovar si li és aplicable algun dels supòsits de bonificació o exempció, i preparar els documents justificatius. Les bonificacions i exempcions només són pel PREU PÚBLIC, no pel material ni l’assegurança.
 4. Calcular l’import a ingressar, tenint en compte que no es poden acumular dues bonificacions.
 5. Abonar l’import a ingressar en el compte corrent ES54 0049 1783 1428 1000 6457 de l’entitat BSCH (Santander) s’ha d’ingressar per separat el Preu públic en un ingrés i el Material en un altre. Els comprovants dels ingressos bancaris caldrà presentar-los a l’institut.
 6. Portar a la secretaria de l’institut la documentació següent:
 7. a) Els impresos de matriculació emplenats i altra documentació sol·licitada pel centre.
 8. b) Els comprovants d’haver abonat els imports de matrícula que li corresponguin en el compte corrent de l’institut.
 9. c) Els justificants de la bonificació o exempció practicada, si escau.
 10. Si l’alumne demana el fraccionament del pagament en dos terminis (juliol i setembre), abonarà en el primer termini abans de la confirmació el 50% de l’import. En cas que no es faci el pagament en els terminis indicats, es perd el dret a la reserva de la plaça adjudicada. L’alumne que no ingressi el segon termini serà donat de baixa d’ofici i no se li retornarà l’import que hagués ingressat en el primer termini.
 11. L’alumne que s’acull al pagament fraccionat haurà d’aportar de l’1 al 6 de setembre (ambdós inclosos) el justificant d’haver abonat l’import del 2n termini en el compte corrent de l’institut. En el període extraordinari de matrícula de setembre el pagament s’ha d’abonar el 100% de l’import, sense cap possibilitat de fraccionar-ho.
 12. L’import del preu abonat no es retornarà, llevat dels casos de força major independent de la voluntat de l’alumne que li impedeixin l’obtenció del servei, acreditats documentalment.

 

Taula de preus

Cicles de Grau Superior 1r curs complet

LOE o LOGSE

2n curs complet

LOE o LOGSE

matèries soltes per a alumnes matriculats a 1r matèries soltes per a alumnes matriculats a 2n
Cicle formatiu 360,00 € 360,00 € 25,00 € per unitat formativa (LOE)

 

25,00 € per unitat formativa (LOE)

 

 

 • L’alumne/a que abona el preu públic d’un curs sencer no ha de pagar les unitats formatives que tingui pendents del curs anterior

 

L’alumne matriculat en el curs 2018/2019 al mateix cicle de grau superior i que ja va pagar per cursar l’FCT (bé per matrícula per curs, bé per matrícula de l’FCT) però no la va iniciar o completar, no haurà de tornar a pagar per cursar-la en el curs 2019/2020. Quan es fa al llarg de dos cursos seguits, només es paga un cop.

 

Si un alumne es matricula de totes les Unitats Formatives del curs ha d’abonar el curs complet, no pot pagar per unitats formatives soltes.

 

Annex 2

Bonificacions i exempcions

Els centres apliquen amb justificació documental, les bonificacions i exempcions següents:

Bonificacions

Els dos supòsits següents tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

 1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals (categoria general i especial). S’acreditarà documentalment aquest supòsit amb el títol de família nombrosa o monoparental.
 2. Les persones que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. S’acreditarà documentalment aquest supòsit amb la resolució individual d’atorgament de la beca o resguard de l’ingrés de la beca.

 

Exempcions:

 1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial. El document acreditatiu és el títol de família nombrosa.
 2. Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%. El document acreditatiu és el certificat de la minusvalidesa amb un grau igual o superior al 33%.
 3. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. S’acreditarà amb un certificat de l’Administració.
 4. Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles. S’acreditarà amb un certificat de l’Administració.
 5. Les persones membres d’unitats familiars que percebin la Renda mínima d’inserció o la Renda activa d’inserció. S’acreditarà amb un certificat de l’Administració.
 6. Les persones víctimes de violència de gènere. S’acreditarà amb un dels documents següents:
 • Ordre de protecció judicial
 • Informe del Ministeri Fiscal que indiqui la existència d’indicis de ser objecte de violència de gènere.
 • Sentència condemnatòria de la persona agressora.
 • Certificat del Departament de Benestar Social i Família, o de l’ajuntament o del centre d’acollida indicant la seva situació.

 

Bonificació del 50 per 100 del preu públic per a les persones que obtinguin una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en el mateix curs acadèmic en què cursen el cicle formatiu.

Aquesta bonificació s’aplica a les persones que no tenien la condició de becaris en el curs immediatament anterior però que obtenen la beca o l’ajut en el mateix curs acadèmic en el qual estan cursant un cicle de grau superior.

Les sol·licituds de beca se solen resoldre cap al mes de maig, per tant, a final de curs.

Per aquest motiu, l’operativa és la següent:

 1. L’alumne que vol demanar la beca ha d’ingressar el preu públic en el període de matrícula.
 2. Un cop l’alumne rebi la resolució per la qual se li reconeix la beca, aporta la documentació al centre.
 3. El centre li retorna el 50 per 100 del preu públic. (El pot retornar fins al 31 de juliol de 2020). Aquesta devolució del 50 per 100 no és acumulable a la bonificació del 50% per família nombrosa de categoria general o per família monoparental.

 

Annex 3

Gestió dels preus (devolucions, fraccionaments, altres)

Seguint les instruccions de l’article 1.3.7. del Decret Legislatiu 34/2008, de 25 de juny que aprova el Text Refós de la Llei de taxes i preus públics, en el cas que no es presti el servei, si l’institut no impartís el cicle formatiu en què està matriculat l’alumne, se li ha de retornar l’import.

El període de matrícula ordinària (i de pagament) és el del mes de juliol. El període de matrícula (i de pagament) de setembre és únicament per al pagament fraccionat i per a la matrícula sobrevinguda.

 1. Devolució general. De l’1 al 7 d’octubre de 2019, per tal que els instituts puguin oferir la plaça a la que han renunciat altres persones, el director de l’institut procedirà a retornar o no, l’import del preu públic en els casos següents:

a) Obtenció de plaça per al mateix cicle formatiu de grau superior en un altre Institut dependent del Departament d’Ensenyament.

b) Obtenció de plaça per a un altre cicle formatiu de grau superior en un altre institut dependent del Departament d’Ensenyament.

c) Obtenció de plaça pública bé en l’ensenyament universitari, bé en els ensenyaments artístics superiors.

L’alumne comunica a l’institut que renuncia a la plaça atorgada i sol·licita la devolució de l’import ingressat, adjuntant el resguard de la matrícula feta en el segon institut. El director, al seu criteri, pot retornar l’import ingressat, si aprecia la concurrència de causes que consideri justificades.

 1. Alumne presencial es dóna de baixa a l’Institut i accedeix a l’IOC. De l’1 al 7 d’octubre de 2019, per matricular-se del mateix cicle formatiu, per una causa personal justificada (entre d’altres: obtenció de feina, embaràs, canvi d’horari o torn de la feina, malaltia o hospitalització perllongada de l’alumne) o per una causa familiar justificada (entre d’altres: mort, malaltia o hospitalització perllongada d’un familiar fins al segon grau). En aquest cas l’IOC pot descomptar a l’alumne l’import ingressat prèviament a l’institut sense que pugui donar lloc a la devolució de cap quantitat, tot i que la resta fos negativa.

 

 1. Alumne presencial que es dóna de baixa a l’Institut. De l’1 al 7 d’octubre de 2019, en casos molt excepcionals, entre d’altres: malaltia o hospitalització perllongada de l’alumne, mort de familiar fins al primer grau, o bé per embaràs de l’alumna.

 

Annex 4

Tractament de les convalidacions i exempcions.

No es retorna l’import si, després d’haver ingressat l’import de la matrícula, s’obté una convalidació o exempció.

L’alumne pot matricular-se dels continguts que preveu que NO se li convalidaran (i pagar només per aquests continguts) i, pot sol·licitar les convalidació o exempcions de crèdits o unitats formatives a les quals no està matriculat.