GS Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

Tècnic o tècnica superior en Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids 

TRIPTIC INFORMATIU
Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar projectes i planificar el muntatge de les instal·lacions tèrmiques i de fluids en edificis i processos industrials.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament de projectes d’instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció (LOGSE).

 

Què estudiaras?
 • Sistemes Elèctrics i Automàtics (198 hores)
 • Equips i Instal·lacions Tèrmiques (231 hores)
 • Processos de Muntatge d’Instal·lacions (231 hores)
 • Representació Gràfica d’Instal·lacions (132 hores)
 • Energies Renovables i Eficiència Energètica (66 hores)
 • Configuració d’Instal·lacions de Climatització, Calefacció i ACS (165 hores)
 • Configuració d’Instal·lacions Frigorífiques (165 hores)
 • Configuració d’Instal·lacions de Fluids (132 hores)
 • Planificació del Muntatge d’Instal·lacions (66 hores)
 • Projecte d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l’annex, apartat 5.3 ‘Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives’

 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • delineant projectista d’instal·lacions calorífiques,
 • delineant projectista d’instal·lacions de climatització i ventilació i extracció,
 • delineant projectista d’instal·lacions frigorífiques,
 • delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids,
 • tècnic o tècnica en planificació de muntatges d’instal·lacions calorífiques,
 • tècnic o tècnica en planificació de muntatges d’instal·lacions de climatització i ventilació i extracció,
 • tècnic tècnica en planificació de muntatges d’instal·lacions frigorífiques i
 • tècnic o tècnica en planificació de processos de muntatges de xarxes i sistemes de distribució de fluids.

Amb aquesta titulació s’obté directament el certificat acreditatiu per a la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants de gasos fluorats.