GS Animació d’activitats físiques i esportives

Aquests estudis capaciten per ensenyar i dinamitzar jocs, activitats físicoesportives recreatives, individuals i d’equip, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptades a les característiques de l’entorn i de les persones participants.

Durada dels estudis
 • 2.000 hores – 2 cursos acadèmics
 • 1.590 hores en el centre educatiu
 • 410 hores en el centre de treball (pràctiques)
Què estudiaràs?
 • Jocs i Activitats Físiques Recreatives per a Animació (120 hores)
 • Activitats Fisicoesportives Individuals (180 hores)
 • Activitats Fisicoesportives d’Equip (210 hores)
 • Activitats Fisicoesportives amb Aparells (150 hores)
 • Fonaments Biològics i Bases del Condicionament Físic (210 hores)
 • Organització i Gestió d’una Petita Empresa d’Activitats de Temps de Lleure i Socioeducatives (90 hores)
 • Primers Auxilis (30 hores)
 • Salvament Aquàtic (60 hores)
 • Animació i Dinàmica de Grups (120 hores)
 • Metodologia Didàctica de les Activitats Fisicoesportives (120 hores)
 • Activitats Físiques per a Persones amb Discapacitats (30 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (60 hores)
 • Formació en Centres de Treball (410 hores)
 • Síntesi (60 hores)
De què i on treballaràs?

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • promotor o promotora, animador o animadora i monitor o monitora d’activitats fisicoesportives;
 • coordinador o coordinadora d’activitats poliesportives, i
 • socorrista.
Estudis universitaris als quals pots accedir 

En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau; com a criteri de prioritat per a l’admissió, es consideren preferents els cicles formatius de les mateixes branques de coneixement.