GM Manteniment electromecànic

Tècnic o tècnica en manteniment electromecànic

Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir maquinària i equips industrials i línies automatitzades de producció d’acord amb els reglaments i les normes establertes, seguint els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

Aquest estudi substitueix el cicle Instal·lació i Manteniment electromecànic de maquinaria i conducció de linies (LOGSE).

 • 2.000 hores – 2 cursos acadèmics
 • 1.650 hores en el centre educatiu
 • 350 hores en el centre de treball (pràctiques)

Què estudiaràs? 

 • Tècniques de fabricació
 • Tècniques d’unió i muntatge
 • Electricitat i automatismes elèctrics
 • Automatismes pneumàtics i hidràulics
 • Muntatge i manteniment mecànic
 • Muntatge i manteniment elèctric/electrònic
 • Muntatge i manteniment de línies automatitzades
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

 

 Vies d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o tècnica o de tècnic o tècnica auxiliar,
 • haver superat el Curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics i
 • haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys.
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
Preinscripció i matrícula
Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.
Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.
Hi ha un 20% de places reservades per a l’alumnat que accedeix al cicle mitjançant una prova d’accés; les sol·licituds d’aquest alumnat s’ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova.
Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d’accés),
 • al món laboral.
De què treballaràs? 
 • Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica que els permet accedir:
  • al batxillerat,
  • al món laboral, com a:
   • mecànic o mecànica de manteniment;
   • muntador o muntadora industrial;
   • muntador o muntadora d’equips elèctrics;
   • muntador o muntadora d’equips electrònics;
   • mantenidor o mantenidora de línia automatitzada;
   • muntador o muntadora de béns d’equip;
   • muntador o muntadora d’automatismes pneumàtics i hidràulics;
   • instal·lador o instal·ladora electricista industrial;
   • electricista de manteniment i reparació d’equips de control, mesura i precisió.