GM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats.

Aquest estudi substitueix el cicle Equips i Instal·lacions electrotècniques (LOGSE)

Durada dels estudis 
 • 2.000 hores – 2 cursos acadèmics
 • 1.683 hores en el centre educatiu
 • 317 hores en el centre de treball (pràctiques)

Què estudiaràs? 

 • Automatismes industrials
 • Instal·lacions elèctriques interiors
 • Instal·lacions de distribució
 • Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
 • Instal·lacions domòtiques
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Màquines elèctriques
 • Instal·lacions elèctriques especials
 • Electrònica
 • Electrotècnia
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de trebalL

 

Vies accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o tècnica o de tècnic o tècnica auxiliar,
 • haver superat el Curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics i
 • haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys.
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
Preinscripció i matrícula
Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.
Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.
Hi ha un 20% de places reservades per a l’alumnat que accedeix al cicle mitjançant una prova d’accés; les sol·licituds d’aquest alumnat s’ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova.
Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d’accés),
 • al món laboral.
De què treballaràs? 
 • electricista industrial i d’instal·lacions elèctriques d’edificis;
 • instal·lador o instal·ladora de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics;
 • electricista de construcció;
 • electricista de manteniment;
 • instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes domòtics, i
 • muntador o muntadora d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica;
 • instal·lador de telecomunicacions en edificis i habitatges.
Amb aquest títol s’obté la competència per ser instal·lador autoritzat en Baixa Tensió i la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d’infraestructures comunes de telecomunicacions.