Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

A l’INS Santa Eulàlia disposem dels següents itineraris:

 • Cientific tecnològic
 • Humanístic i Social

 

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l’accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior; en el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

La durada mínima d’aquest curs és de 700 hores.

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica. En la part específica del curs cal triar una de les quatre opcions (científicotecnologica, humanística i social, artística i esportiva), que és prioritari per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment.

La relació entre els ensenyaments de formació professional inicial i les opcions del curs d’accés és la següent:

Famílies professionals de l’opció cientificotecnològica (CT)

 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, moble i suro
 • Hoteleria i turisme
 • Imatge i so
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Marítimopesquera
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica

Famílies professionals de l’opció humanística i social (HS)

 • Activitats físiques i esportives
 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hoteleria i turisme
 • Imatge i so
 • Imatge personal
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat

 

CONTINGUTS

L’alumnat ha de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de la part específica, una de les quals és matemàtiques.

La part específica té quatre opcions: cientificotecnològica (CT), humanística i social (HS), artística (AR) i esportiva (EE).

Matèries de la part comuna 

 • Llengua catalana: 3 hores
 • Llengua castellana: 3 hores
 • Llengua anglesa: 5 hores

Total d’hores setmanals de la part comuna: 11

Matèries de la part específica de l’opció cientificotecnològica (CT)

 • Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
 • Física – Tecnologia: 4 hores

Matèries de la part específica de l’opció humanística i social (HS)

 • Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
 • Economia d’empresa: 4 hores

Total d’hores de la part específica: 8

Tutoria: 1 hora (no avaluable)

Total d’hores setmanals del curs: 20

Els centres han d’oferir com a mínim una opció: totes les matèries de la part comuna i, almenys, dues matèries de la part específica, una de les quals és matemàtiques. D’acord amb les possibilitats organitzatives, el centre podrà oferir més d’una matèria opcional.

La qualificació de cada matèria serà numèrica, entre 1 i 10, i la nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries expressada amb 2 decimals.

Serà positiva si la qualificació és de 5 punts o superior.

Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascuna de les matèries perquè se’n faci la mitjana.

 

 

ACCÉS

Per accedir a aquest curs cal tenir el títol de tècnic o tècnica d’un cicle de grau mitjà de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius.

 

 

TRÀMITS

Preinscripció i matrícula

Per cursar aquest curs cal formalitzar-ne la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Ensenyament.

 

L’import de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Ensenyament és de 240 euros.

Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

 

 

CONTINUÏTAT

La superació d’aquest curs té els efectes següents:

 • Accés directe a qualsevol cicle de grau superior de formació professional inicial d’acord amb l’opció cursada.
 • Exempció de la part comuna de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l’alumnat haurà de superar).
 • Exempció de la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial.