Erasmus+ a Cicles Formatius

ERASMUS POLICY STATEMENTS

La relació amb institucions docents internacionals és un fet rellevant a l’Institut Sabadell. Per tant, es fa necessari realitzar pràctiques en empreses d’informàtica d’altres països.

Curs a curs s’incrementa el nombre d’estudiants i docents que realitzen intercanvis amb centres i empreses estrangeres i d’estudiants i docents que vénen a cursar un període dels seus estudis al nostre institut mitjançant l’Erasmus+, el nou programa de la UE per a Educació, Aprenentatge, Joventut i Esport durant el 2014-2020.

Aquest programa està adreçat tant a estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS) com de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses Europees.

Els estudiants obtenen un reconeixement del seu període de pràctiques a l’estranger que correspondrà a part o a la totalitat de la Formació en Centres de Treball descrita en el currículum de cada cicle formatiu.

La mobilitat no només augmenta els coneixements dels estudiants, sinó que els facilita incorporar-se a la força de treball mitjançant la formació en empreses amb seu a altres països.

Les organitzacions d’acollida poden ser empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions.

L’estudiant rep un ajut econòmic que permet finançar part de les despeses de desplaçament i estança a l’estranger.

La Coordinació de mobilitat de l’Institut Sabadell gestiona les estades d’alumnes i docents i els ajuda a trobar un centre d’acollida, un allotjament i a tramitar tots els documents necessaris per a l’estada a l’estranger.

International relationships are of great relevance to Institut Sabadell. It therefore becomes  necessary to carry out internships in IT companies in other countries.

Each year the number of students and teachers performing exchanges with foreign schools increases as much as the number of students and teachers from abroad who visit us thanks to Erasmus+, the new Eu program for the education, learning, youth and sport from 2014 to 2020.

This program is aimed at students of higher level vocational training (CFGS) as well as middle level training cycles (CFGM) and offers the possibility to practice in European companies.

Students obtain recognition of their period of internships at the Foreigner that will correspond to part or to the totality of the training as it is described in the curriculum of each course.

Mobility not only increases student’s knowledge but also facilitates them to get Incorporated into the work force by means of carrying out training in companies based in other countries.

The host organizations can be companies, schools, research centers and other organizations.

The student receives financial help that allows financing part of the travel and stay expenses abroad.

The Mobility Coordination of the Institut Sabadell manages the mobility of students and teachers and helps them find a reception center, an accommodation and to process all the necessary documents for to stay abroad.

Oriol Torres
Coordinador de mobilitat internacional a Cicles Formatius

 

erasmus@ies-sabadell.cat
Carrer Juvenal, 1, 08206 Sabadell (Barcelona)
Telèfon: 937 23 39 05
Oriol Torres
VET International Mobility Coordinator

 

erasmus@ies-sabadell.cat
Carrer Juvenal, 1, 08206 Sabadell (Barcelona)
Telèfon: +34 937 23 39 05

Els alumnes de Cicles Formatius de l’Institut Sabadell tenen la possibilitat de participar en el programa d’intercanvis que gestiona la Coordinació de mobilitat i cursar un període dels seus estudis i fer pràctiques a l’estranger dins del programa Erasmus+.

De la mateixa manera els estudiants estrangers que vulguin cursar un període d’estudis o pràctiques al nostre centre han d’estar matriculats en una institució amb la qual l’Institut Sabadell tingui signat un conveni bilateral.

The high education students in the Institut Sabadell have the option to perform exchanges manages for International coordination in order to do a study or training period abroad with Erasmus+ programme.

Students interested in undertaking a period of study or a training period at our school should be enrolled in a Institution with whom Institut Sabadell has signed a bilateral agreement.

ERASMUS POLICY STATEMENT [Document]