Preguntes més freqüents

Pràctiques a empreses

El període d’estada a l’estranger es d’un mínim de dos mesos per a grau superior, durant el qual l’alumne treballarà en una empresa o organització, adaptant-se als horaris del país d’acollida, no sobrepassant les 7 hores diàries. Les tasques a realitzar estaran relacionades amb el Pla d’activitats del Cicle corresponent i s’adaptaran al currículum professional i acadèmic de l’alumne en concret. S’ha de tenir en compte que la barrera lingüística no sempre permetrà realitzar totes les activitats previstes en un principi. Així mateix, l’horari s’adaptarà al de l’empresa.

Què cobreix la beca?

La beca NO cobreix el viatge fins al país de destí, però sí els desplaçaments interns i la manuntenció, així com la preparació lingüística prèvia. També les entrades a museus i activitats culturals. No obstant això, es demanarà a l’alumne una bestreta d’un import de 300€ aproximadament per tal de gestionar la reserva del vol. Durant l’estada, es lliurarà en metàl·lic la quantitat necessària a l’alumne per tal de fer front a les despeses de manutenció.

Què no cobreix la beca?

L’import lliurat no podrà ser destinat al bitllet d’avió, a alcohol, despeses mèdiques o farmacèutiques, trucades, ni connexions a internet. Cada alumne és responsable de desar els tiquets corresponents per tal de justificar les seves despeses. Per tant, només aquells imports correctament justificats seran retornats a l’inici del proper curs.

Coneixement de l’Idioma

No és imprescindible conèixer l’idioma del país d’acollida, tot i això es tindrà en compte a l’hora de fer la sel·lecció d’alumnes. Per defecte, el bon coneixement de l’anglès també serà valorat. Prèviament a l’estada, es realitzarà un curs d’actualització en l’idioma corresponent (obligatori).

Assegurança

El Departament d’Educació disposa d’una pòlissa de responsabilitat civil i una d’accidents que cobreix les incidències que poguessin ocórrer durant l’estada. A més, es recomana tenir la targeta sanitària europea, que es pot aconseguir gratuïtament a les oficines de l’ Institut Nacional de la Seguretat Social. A més, la beca contractarà una assegurança de viatge per a cobrir pèrdues d’equipatges, malaltia, etc. Es demana tenir el Carnet Jove.

Informació en general

Es realitzaran reunions prèvies amb els alumnes per tal que tot el grup es conegui, informar sobre el viatge, el país d’acollida en general: cultura, horaris, turisme i qualsevol dubte que sorgeixi.

Tipus d’allotjament

L’allotjament no és de luxe, serà un apartament, fonda, Bed & Breakfast o bungalow amb possibilitats de cuinar per part dels alumnes. Es tractarà sempre de cercar un allotjament proper a l’empresa de pràctiques. Això pot voler dir que els alumnes no sempre s’allotgin tots junts al mateix lloc.

Transport intern

Per tal de desplaçar-se diàriament a l’empresa s’utilitzarà el transport local. En algunes ocasions voldrà dir aixecar-se d’hora i fer més d’un transbordament. En algunes ciutats, per ser estudiants d’Erasmus hi ha preus reduïts.

Memòria final

Al finalitzar el període de pràctiques a l’estranger, s’haurà de realitzar una memòria final on quedi reflectit què s’ha fet cada dia, amb fotografies incloses. Es demanarà també una valoració general de l’estada i de les pràctiques a l’empresa.

Logística

Si l’empresa on es fan les pràctiques es nova, un professor acompanyarà als alumnes durant el viatge d’anada, ajudant en la logística necessària i presentant-los a les empreses el primer dia. Els alumnes s’allotjaran en instal·lacions locals i estaran sols fins que a la última setmana un professor de l’Institut Sabadell viatjarà per realitzar l’avaluació de les pràctiques, acompanyant-los al viatge de tornada. Si ja es coneix l’empresa els alumnes aniran pel seu compte (sempre que siguin majors d’edat).

Es pot fer turisme?

En hores lliures l’alumne podrà visitar els centres turístics de la zona, així com sortir amb els amics o companys de feina. No s’ha d’oblidar mai, però, que l’objectiu de l’estada és realitzar les pràctiques a l’empresa. Les activitats lúdiques no hauran d’interferir mai amb la feina. Els professors i la coordinació d’intercanvis de l’institut podran decidir en qualsevol moment si l’actitud no és la correcta i anular la beca. En aquesta situació, totes les despeses ocasionades fins al moment (viatge, allotjament, manutenció) es consideraran un deute per part de l’alumne.

Amb qui viatjaré?

El grup d’alumnes que viatgi a un país no té perquè per formar part d’un mateix grup classe ni pertànyer al mateix cicle. S’ha d’estar disposat a una estreta convivència durant el període de pràctiques.

Llibre de pràctiques

Les hores treballades es restaran del còmput total del crèdit de F.C.T. (Formació en Centres de Treball). Per això, s’haurà de portar un diari amb les activitats realitzades a l’empresa. S’ha de tenir en compte que la dificultat de l’idioma no sempre farà possible que es treballin tots els punts del Pla d’Activitats del Cicle. Serà responsabilitat de l’alumne omplir les hores al programa qbid.

I si tinc les pràctiques convalidades?

En cas que preveguis que et donaran l’exempció de les pràctiques, no presentis els papers per tal que no te les convalidin. Tot i així, s’haurà de tenir en compte que les pràctiques a l’estranger acumulen més o menys 140 hores, per tant la resta de pràctiques s’hauran de realitzar aquí o convalidar-les.

Què passa amb les classes?

Les pràctiques es fan, normalment, durant els mesos de juny i juliol per tal d’interferir al mínim amb el desenvolupament de les classes. L’equip docent és conscient de l’esforç que fa un alumne per realitzar les pràctiques a l’estranger. Si cal avançar exàmens o tribunals, l’equip docent s’adaptarà.