CFGS ASIX

PERFIL PROFESSIONAL

Grau: Superior
Titulació: Tècnic superior d’administració de sistemes informàtics en xarxa
Durada: 2000 h (2 cursos).

S’aprèn a configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics, garantint-ne la funcionalitat, la integritat dels recursos i els serveis del sistema.
Per treballar de tècnic en administració de sistemes, tècnic de xarxa, tècnic en serveis de Internet o tècnic en serveis de comunicacions en entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infraestructures de xarxa.

HORARIS I GRUPS CURS 2017/2018

1,5 grups de 1r curs ASIX al matí amb horari marc de 8:00 a 14:30
1 grup de 2n curs ASIX al matí amb horari marc de 8:00 a 14:30
Hores setmanals de docència a 1r: 27h
Hores setmanals de docència a 2n: 24h

Metodologia semipresencial

Consisteix en què l’alumne només té obligació d’assistir al 50% de les hores de classe dels mòduls que cursi amb aquesta metodologia. La resta de les hores són de feina personal tutoritzada per un professor/a.
Els exàmens són presencials i comuns amb els alumnes de la metodologia presencial completa. Els continguts i les tasques també són els mateixos.
Només s’autoritza a persones amb impossibilitat d’assistir a totes les classes per motius laborals o càrregues familiars demostrables documentalment.

REQUISITS D’INGRÉS

Batxillerat LOGSE
Títol d’FP-2
Títol de COU
Prova d’accés.
Curs d’accés.
Títol de tècnic d’FP (GM)

2×3

El nostre permet la possibilitat d’obtenir les dues titulacions de GS, ASIX i DAM, en 3 anys.

PLA D’ESTUDIS

Mòduls del cicle
M1    Implantació de sistemes operatius
M2    Bases de dades
M3    Programació bàsica
M4    Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació
M5    Fonaments de maquinari
M6    Administració de sistemes operatius
M7    Planificació i administració de xarxes
M8    Serveis de xarxa i internet
M9    Implantació d’aplicacions web
M10  Administració de bases de dades
M11  Seguretat i alta disponibilitat
M12  Formació i orientació laboral
M13  Empresa i iniciativa emprenedora
M14  Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa

Més informació