CFGS ASIX

PERFIL PROFESSIONAL

Grau: Superior
Titulació: Tècnic superior d’administració de sistemes informàtics en xarxa
Durada: 2000 h (2 cursos).

S’aprèn a configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics, garantint-ne la funcionalitat, la integritat dels recursos i els serveis del sistema.
Per treballar de tècnic en administració de sistemes, tècnic de xarxa, tècnic en serveis de Internet o tècnic en serveis de comunicacions en entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infraestructures de xarxa.

HORARIS I GRUPS CURS 2018/2019

La titulació d’ASIX es realitza exclusivament en torn de matí i dins del marc horari de 8:00 a 14:30.

Grups:

  • 1,5 grups de 1r curs ASIX
  • 1 grup de 2n curs ASIX

Hores setmanals de docència a 1r ASIX: 27h
Hores setmanals de docència a 2n ASIX: 24h

Metodologia semipresencial

Consisteix en què l’alumne només té obligació d’assistir al 50% de les hores de classe dels mòduls que cursi amb aquesta metodologia. La resta de les hores són de feina personal tutoritzada per un professor/a.
Els exàmens són presencials i comuns amb els alumnes de la metodologia presencial completa. Els continguts i les tasques també són els mateixos.
Només s’autoritza a persones amb impossibilitat d’assistir a totes les classes per motius laborals o càrregues familiars demostrables documentalment.

REQUISITS D’INGRÉS

Batxillerat LOGSE
Títol d’FP-2
Títol de COU
Prova d’accés.
Curs d’accés.
Títol de tècnic d’FP (GM)

 

PLA D’ESTUDIS

Mòduls del cicle
M1    Implantació de sistemes operatius
M2    Bases de dades
M3    Programació bàsica
M4    Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació
M5    Fonaments de maquinari
M6    Administració de sistemes operatius
M7    Planificació i administració de xarxes
M8    Serveis de xarxa i internet
M9    Implantació d’aplicacions web
M10  Administració de bases de dades
M11  Seguretat i alta disponibilitat
M12  Formació i orientació laboral
M13  Empresa i iniciativa emprenedora
M14  Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa

Més informació