Projecte lingüístic de centre

El Projecte Lingüístic de Centre forma part del PEC i s’ha d’entendre com l’instrument que possibilita que el centre organitzi, d’acord amb la normativa vigent, els aspectes relacionats amb l’ús de les llengües al centre – s’entén llengua vehicular i llengua d’aprenentatge – i al tractament de les diverses àrees que hi són presents. Vol ser el recull dels acords que sobre les propostes educatives per a l’ensenyament de les llengües i la comunicació elabora la seva comunitat educativa.
El PLC té com a funció principal garantir el dret de tots l’alumnat del centre a:
– Dominar la llengua catalana com a vehicle de comunicació oral i escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i per a la cohesió social.
– Dominar la llengua castellana com a vehicle de comunicació oral i escrita, per a la construcció dels coneixements en els registres escolars corresponents, per al desenvolupament personal i per a la cohesió social.
– Conèixer una o dues llengües estrangeres per cercar i elaborar coneixements i per a la comunicació. Es determina l’anglès com a primera llengua estrangera i el francès i l’alemany com a segones llengües estrangeres.

(PLC complet)