Projecte educatiu

El projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre

Les prioritats educatives generals que s’estableixen en el centre estan estretament relacionades amb les prioritats fixades pel Departament d’Educació. Aquestes són:
– Escolarització inclusiva de tot l’alumnat fonamentant la seva participació i
atenent les seves necessitats educatives.
Per aquest motiu tenim dos programes: ESSA i AO que s’adapten a les necessitats del centre i a la diversitat de l’alumnat. Per aquest motiu hem definit el lloc estructural docent de diversitat que és un pilar del centre.
– Utilització de la llengua catalana com a llengua vehicular a l’escola.
– Coordinació entre el professorat per tal d’afavorir que el procés educatiu sigui coherent i es millorin els aprenentatges de l’alumnat.
– Afavorir la relació entre les famílies dels alumnes i el centre i promoure la
seva col·laboració en l’educació dels seus fills i fills.
– Assoliment dels continguts i les competències bàsiques i fomentant la millora de l’ús de les llengües estrangeres i les TAC a l’aula tot promovent els valors de la llibertat, la ciutadania, la convivència, el diàleg, el clima de reflexió, l’educació ambiental, la salut, l’accés a la informació i el gust per la lectura.

.(Veure el PEC complet)