Programació general anual

A. OBJECTIUS GENERALS ANUALS

1. OBJECTIUS A ASSOLIR

1.1 ) MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS. 60%

Sembla que tot apunta que hem millorar per arribar a l’excel·lència. Sense perdre la coherència, la transparència i l’honestedat que ens caracteritza defugint d’ornaments. També és necessari reforçar la diversitat per tal de superar les dificultats diagnosticades o no de l’alumnat.
Des del centre volem prioritzar durant els dos propers anys des del projecte de direcció fins el 2020.
1.1.1. L’avaluació per competències.
1.1.2. L’augment de la presència d’altres llengües estrangeres: alemany.
1.1.3. La geometria des de les àrees de dibuix i tecnologia, a part de matemàtiques.
1.1.4. Treball competencial. Sobretot la lingüística i la digital.
1.1.5. Elaborar materials didàctics per als centres i alumnes usuaris
1.1.6. Planificar les actuacions de formació, impartides i d’assistència
1.1.7. Potenciar la innovació educativa amb els caps de departament.
1.1.8. Treballar la resolució de problemes ( competència matemàtica i cientificotecnològica)
1.1.9. Ús responsable de les tecnologies i el medi ambient.

1.2.) MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL i MILLORA D’ALGUNS ALTRES ASPECTES MATERIALS. 40%

Pel que fa a l’equip docent tenim una plantilla estable i que s’identifica amb el centre. L’alumnat i les famílies confien en el guiatge de l’institut. Però es pot avançar una mica més. Tenim un edifici de 47 anys que necessita algunes actuacions importants. Encara que totes els tenen canó i accés a internet.
El conjunt d’objectius pels propers dos anys és:
1.2.1 Fer un pla d’acolliment dels nous alumnes i docents.
1.2.2 Fomentar la relació famílies centre reunions amb l’AMPA.
1.2.3 Consolidar la mediació.
1.2.4 Eines TIC al servei de la disciplina, absentisme,…
1.2.5 L’ESSA, AO i PIM.
1.2.6 Millorar la coordinació entre el professorat.
1.2.7 Consolidar la coordinació amb les escoles de primària.
1.2.8 Millorar les actuacions per aconseguir una participació del 80% en les activitats complementàries.
1.2.9 Elaborar un protocol d’acollida.
1.2.10 Informar a través del programa Ieduca.
1.2.11 Potenciar l’estada a l’empresa.
1.2.12 Potenciar les llengües estrangeres.
1.2.13 Consolidar la tramesa d’informació entre primària i secundària.
1.2.14 Continuar amb el bon manteniment de l’edifici.
1.2.15 Mantenir els espais verds i els patis.
1.2.16 Optimitzar l’ús del gimnàs i el pati.

(Veure PGA completa)