INSTAL·LACIÓ i MANTENIMENT


Clica per veure més fotos

CFPM: Instal·lacions de Producció de calor i Frigorífiques i de climatització.

IM20 i IM30, en alternança (3 cursos)

Què estudiaràs?

 • Màquines i equips tèrmics.
 • Tècniques de muntatge d’instal·lacions.
 • Instal·lacions elèctriques i automatismes.
 • Configuració d’instal·lacions calorífiques i de fred i climatització i d’equips de refrigeració comercial.
 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques i frigorífiques industrials.
 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua.
 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia solar tèrmica, climatització, ventilació i extracció.
 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas i combustibles líquids.
 • Anglès tècnic.

Els cicles capaciten per treballar en empreses de muntatge i manteniment d’instal·lacions tèrmiques i fluids: subsectors de calefacció, instal·lacions solars per a producció d’ACS i gasos, així com també els subsectors de fred comercial, industrial i de climatització, tant als de l’edificació i obra civil com l’industrial.


CFPS: Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar projectes i planificar el muntatge de les ins-tal·lacions tèrmiques i de fluids en edificis i processos industrials.

La durada és de 2.000 hores (2 cursos)

Continguts

 • Sistemes elèctrics i automàtics
 • Equips i instal·lacions tèrmiques
 • Processos de muntatge d’instal·lacions
 • Representació gràfica d’instal·lacions
 • Energies renovables i eficiència energètica
 • Configuració d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
 • Manteniment d’instal·lacions frigorífiques i de climatització
 • Manteniment d’instal·lacions calorífiques i de fluids
 • Gestió del muntatge, de la qualitat i del manteniment
 • Projecte de manteniment d’instal·lacions tèrmiques

35 anys impartint FORMACIÓ PROFESSIONAL en especialitats d’instal·lacions.

Possibilitat de reconeixement de competències professionals per a treballadors. Programes d’assessorament i reconeixement ACREDITA’T.

Tallers de: Fred, climatització, calefacció, fontaneria, energia solar, electricitat, pneumàtica, mecànica i soldadura.

Carnets Professionals:

 • Grau Mitjà: Obtenen el carnet d’instal·lacions tèrmiques d’edificis (ITE). La obtenció de la titulació capacita per exercir la professió. No calen carnet professional.
 • Grau superior: Obtenen el carnet d’instal·lacions tèrmiques d’edificis (ITE). La obtenció de la titulació capacita per exercir la professió. No calen carnet professional. Certificat de manipulador de gasos fluorats

Igualment es troben capacitats per obtenir el carnet professional d’Instal·lador de Gas (classe B ) mitjançant prova convocada per la Generalitat.

Possibilitat d’allotjament a les residències del CET:

http://www.complexeducatiudetarragona.cat/preus-publics

Preinscripció i matrícula