Què és?

La Formació Professional comprèn un conjunt d’ensenyaments que capaciten per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l’alumne la formació necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més de comprendre 

La Formació Professional comprèn un conjunt d’ensenyaments que capaciten per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l’alumne la formació necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més de comprendre l’organització i les característiques del sector corresponent.

La Formació Professional Específica s’ordena en cicles formatius que donen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió. Aquests cicles formatius poden ser de grau mitjà (CFGM) o de grau superior (GFGS). El de Química Ambiental és de grau superior i el títol que s’obté en aprovar-lo és el títol oficial i homologat de Tècnic Superior en Química Ambiental.

La durada del cicle formatiu engloba les hores lectives destinades a la formació a l’Institut Mercè Rodoreda i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball. En total 1400 hores, la qual cosa suposa un curs acadèmic. Tanmateix, el cicle formatiu es pot realitzat en més temps, si decideixes fer la fase pràctica un cop acabada la formació a l’Institut Mercè Rodoreda.

El CFGS de Química Ambiental, com la resta dels cicles formatius, s’organitza en mòduls professionals, els quals s’estructuren en crèdits de caràcter teoricopràctic de durada variable i propis de cada cicle formatiu. A més, inclouen, ordinàriament, un crèdit de síntesi que ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle.

El crèdit de formació pràctica en centres de treball és matèria obligatòria i avaluable, i es realitza en empreses o entitats mitjançant els convenis que el Departament d’Educació ha establert amb aquestes.

Per a més informació sobre els cicle formatius, consulteu la pàgina web del Departament d’Ensenyament.