Preinscripció Batxillerat

Documentació i criteris de prioritat

Com fer la sol·licitud?
L’alumne/a que sigui major d’edat, o faci els 18 anys durant l’any 2019, podrà fer i signar la sol·licitud de preinscripció. En qualsevol altre cas ho haurà de fer la mare, pare o  tutor legal.

Hi ha disponibles dues modalitats de preinscripció:

–  La sol·licitud electrònica. S’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant un formulari, disponible al web del Departament d’Educació. Cal identificar-se mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne/a (l’ha de facilitar el centre on ha estat escolaritzat).

La sol·licitud que s’envia queda registrada. Només cal presentar una còpia del resguard al centre demanat en primera opció en els casos en què calgui presentar documentació acreditativa dels criteris de prioritat.

La sol·licitud en suport informàtic. Les persones a les quals no sigui possible utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, podran utilitzar el formulari emplenable disponible al web del Departament d’Educació i enviar-lo per Internet mitjançant el mateix web. En aquest supòsit, cal finalitzar el tràmit amb la presentació, en el termini establert i al centre demanat en primera opció, del comprovant que genera l’aplicació informàtica, signat, junt amb la documentació oportuna.

En tots dos casos es podran consultar els resultats de la preinscripció per Internet (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada) mitjançant el Codi de sol·licitud i el DNI del tutor autoritzat.

Codi del centre: 08047480 – Institut Mediterrània

Més informació sobre el procediment

Sol·licitud de preinscripció de Batxillerat

Calendari de Preinscripció i Matrícula Batxillerat

Presentació sol·licituds del 14 al 21 de maig
Presentació de documentació fins al 23 de maig
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 4 de juny
Presentació de reclamacions del 5 al 12 de juny
Llista de sol·licituds  un cop resoltes les reclamacions 17 de juny
Sorteig del número de desempat 18 de juny
Llista definitiva ordenada per número de desempat 21 de juny
Llista d’alumnes admesos i llista d’espera 8 de juliol
Matrícula ordinària (preinscrits amb plaça assignada): del 9 al 15 de juliol
Matrícula alumnes de batxillerat pendents avaluació setembre del 6 al 10 de setembre

Nota: en el cas del Batxibac la preinscripció és del 2 al 6 de maig i la llista d’admesos es publica el 13 de maig.

Horari de Secretaria

  • Dilluns i dimecres, de 9:00 a 12:00 i de 16:00 a 19:00 h.
  • Dimarts, dijous i divendres, de 9:00 a 13:00 h