Preinscripció i matrícula

Informació de la preinscripció del curs 2018-2019

Cal presentar UNA SOLA SOL·LICITUD indicant, per ordre de preferència, els centres on l’alumne/a vol ser admès/essa, tant públics com a concertats. S’ha de presentar al centre demanat en primer lloc. Presentar més d’una sol·licitud i la falsedat de les dades comporta PERDRE EL DRET D’ESCOLLIR CENTRE.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ

  • Original i còpia del llibre de família o document de filiació.
  • Original i còpia del DNI del pare i mare, tutor/a de l’alumne/a.
  • Original i còpia del DNI de l’alumne/a (Obligatori al fer la matrícula).
  • Original i còpia de la TSI (Targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

(Feu les còpies preferiblement en un o dos fulls)

TÉ PRIORITAT PER SER ADMÈS A L’INSTITUT L’ESTATUT L’ALUMNAT PROCEDENT DE LES ESCOLES: TERESA ALTET, MOSSÈN CINTO, M. MONTESSORI, CA N’ALZAMORA, 25 DE SETEMBRE i ESCOLA DEL BOSC

BAREM GENERAL PER DETERMINAR L’ADMISSIÓ D’ALUMNES