Normes i funcionament

A un centre educatiu on conviuen gairebé 700 alumnes i 75 treballadors i treballadores és indispensable una conjunt de normes bàsiques i comuns per tothom, per tal d’establir un clima de respecte i tranquilitat perquè tots els i les que formem la comunitat de l’Estatut puguem realitzar la nostra tasca amb garanties d’èxit: aixó inclou des del l’equip directiu fins l’equip de neteja de l’edifici.

Aquestes normes es recullen a un document viu i dinàmic, les NOFC (NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE)

NOFC

Full-de-SOL·LICITUD-justificació-dabsència d’alumnes

CARTA COMPROMÍS FAMÍLIA 2017-18